Tệp nén bài kiểm tra số 6 chương II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Tệp nén bài kiểm tra số 6 chương II, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra : Chương II môn số học 6.1
I. Trắc nghiệm: 3 điểm
Bài 1: Cho độ cao của một số địa điểm như sau: Tam Đảo: 2591m, Biển chết: -392m. Các câu sau đúng hay sai?
a) Đỉnh núi Tam Đảo cao hơn mực nước biển là 2591m
b) Biển chết có độ cao trung bình thấp hơn mực nước biển là -392m
Bài 2: Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng trong mỗi câu sau:
a) – (7 + 8 –9)=?
A. 7 – 8 + 9 B. 7 + 8 – 9 C. -7 – 8 + 9 D. -7 – 8 – 9
b) Tổng các số nguyên x sao cho -7 < x < 6 là:
A. 0 B. -7 C. -6 D. -13
c) Giá trị của (-3)3 là:
A. -27 B. 27 C. -9 D. 9
d) -57 – 29 = ?
A. -28 B. 28 C. -86 D. 86
II. Tự luận (7 điểm):
Bài 1(1 điểm):
Sắp xếp các số trên theo thứ tự tăng dần: -9 ; 15 ; -10 ; |-9| ; 8 ; 0; -150; 10
Bài 2(2 điểm): Tính hợp lý (nếu có thể): -25 . 72 + 25 . 21 – 49 . 25
Bài 3(2,5 điểm): Tìm số nguyên x biết:
3x + 17 = 2; b/ 2x + 11 = 3(x – 9); c/ 2×2 – 3 = 29;
Bài 4(1 điểm): Cho biểu thức: A = (-a + b – c) – (-a – b – c)
a) Rút gọn A
b) Tính giá trị của A khi a = 1; b = -1; c = -2
Bài 5(0,5 điểm): Tìm tất cả các số nguyên a biết: 6a +1 2a -1
————————-

Kiểm tra : Chương II môn số học 6.2
I. Trắc nghiệm: 3 điểm
Bài 1: Cho độ cao của một số địa điểm như sau: Tam Đảo: 2591m, Biển chết: -392m. Các câu sau đúng hay sai?
a) Đỉnh núi Tam Đảo cao hơn mực nước biển là 2591m
b) Biển chết có độ cao trung bình thấp hơn mực nước biển là -392m
Bài 2: Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng trong mỗi câu sau:
a) – [7 + 8 – 9]= ?
A. -7 – 8 + 9 B. -7 – 8 – 9 C. 7 – 8 + 9 D. 7 – 8 – 9
b) Tổng các số nguyên x sao cho -5 < x < 4 là:
A. 0; B. -5 C. -4 D. -9
c) Giá trị của (-2)3 là:
A. 8 B. -8 C. 6 D. -6
d) -54 – 18 = ?
A. 36 B. -36 C. 72 D. -72
II. Tự luận (7 điểm):
Bài 1(1 điểm): Sắp xếp các số trên theo thứ tự tăng dần: -11 ; 12 ; -10 ; |-9| ; 23 ; 0; 150; 10
Bài 2(2 điểm): Tính hợp lý (nếu có thể): -23 . 63 + 23 . 21 – 58 . 23
Bài 3(2,5 điểm): Tìm số nguyên x biết:
3x + 27 = 9
2x + 12 = 3(x – 7)
2×2 – 1 = 49
Bài 4(1 điểm): Cho biểu thức: A = (-a – b + c) – (-a – b – c)
a) Rút gọn A
b) Tính giá trị của A khi a = 1; b = -1; c = -2
Bài 5(0,5 điểm): Tìm tất cả các số nguyên a biết: 6a +1 3a -1
————————-

Kiểm tra : Chương II môn số học 6.3
Câu 1 (1đ) : Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất
1. Tích của 2 số nguyên dương là
A. Số

Hỏi và đáp