Tập hợp phần tử – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về Tập hợp phần tử, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

CHỦ ĐỀ 1 : TẬP HỢP. PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP

Ví dụ 1 : Cho tập hợp A = .
Liệt kê các phần tử của tập hợp A.
Cho biết các phần tử sau đây có thuộc tập hợp A không ?
1, 6, 9, 29, 5, 10, 8
Ví dụ 2 : Cho tập hợp B = 2; 4; 6; 8; 10; 12.
Viết lại tập hợp B dưới dạng nêu tính chất của các phần tử.
Cho biết các phần tử 1, 6, 9, 14 có thuộc tập hợp B không ?
Ví dụ 3 : Cho hai tập hợp :
A = và B = 2; 7; 23; 18; 14; 32
a. Liệt kê các phần tử của tập hợp A
b. Tập hợp các A và tập hợp B có bằng nhau không ? Có nhận xét gì về các phần tử của tập hợp nói trên ?
c. Biểu diễn tập hợp A và B bằng biểu đồ Venn.
Ví dụ 4 : A = 3; 4; a; 9; 8; 7 B = ( b+1); 4; 3; 6; 8; 7
Tìm hai số a, b để tập hợp A và B bằng nhau ?
Ví dụ 5 : Cho tập hợp A gồm các số có hai chữ số mà có tổng bằng 8, B là tập hợp các số có hai chữ số được tạo thành từ hai trong bốn số : 0 ; 3 ; 5 ; 8.
Viết hai tập hợp A và B dưới dạng liệt kê các phần tử theo thứ tự tăng dần.
Gọi C là tập hợp của các phần tử vừa thuộc tập hợp A vừa thuộc tập B. Biểu diễn bằng biểu đồ Venn cả ba tập hợp trên.

BÀI TẬP

Bài tập 1 : Cho A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 62 và lớn hơn 36 mà có tổng các chữ số là số lẽ. B là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 72 và lớn hơn 36 mà có chữ số hàng chục là 5. Hãy biểu diễn hai tập A và B bằng biểu đồ Venn.
Bài tập 2 : Cho tập hợp A = .
Liệt kê các phần tử của tập hợp A theo thứ tự giảm dần.
Cho biết các phần tử sau đây có thuộc tập hợp A không ?
1, 16, 29, 25, 10, 38
Bài tập 3 : Cho hai tập hợp :
A = là số chẵn, 4 < n < 20 , B =
a. Liệt kê các phần tử của tập hợp A và B theo thứ tự tăng dần.
b. Tìm tập hợp C gồm các phần tử vừa thuộc tập A vừa thuộc tập B.
c. Biểu diễn ba tập hợp bằng biểu đồ Venn.
Bài tập 4 : Cho hai tập hợp :
A = 3; 6; 9; 12; 15; 18; 24 B = 4; 8; 12; 16; 20; 24
a. Viết lại tập hợp A và B dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.
b. Tìm tập hợp C gồm các phần tử vừa thuộc tập A vừa thuộc tập B.
c. Biểu diễn ba tập hợp bằng biểu đồ Venn.
Bài tập 5 : Cho bảng số liệu sau :
Họ và tên
Điểm toán
Điểm văn

Lê An
8
7

Nguyễn Ba
9
5

Trần Hòa
9
9

Lê Hoa
5
6

Phạm Việt
6
8

Viết tập hợp A gồm 3 các bạn có điểm toán cao nhất và tập hợp B gồm 2 bạn có điểm văn thấp nhất.

Bài tập 6 : Cho hai tập hợp :
A = 5; 4; (a – 2); 9; 10; 7 B = ( b+3); 5; 4; 6; 9; 7
Tìm hai số a, b để tập hợp A và tập hợp B bằng nhau.
Bài tập 7 : Cho hai tập hợp :
A = 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 B = 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; a ; b
a. Tìm hai số a, b để tập hợp A và tập hợp B bằng nhau.
b. Biểu diễn bằng biểu đồ Venn.
Bài tập 8 : Cho tập hợp A gồm các số có hai chữ số mà có tổng bằng 6, B là tập hợp các số có hai chữ số được tạo thành từ hai trong bốn số : 0 ; 2 ; 4 ; 6.
Viết hai tập hợp A và B dưới dạng liệt kê các phần tử theo thứ tự tăng dần.
Gọi C là tập hợp của các phần tử vừa thuộc tập hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.