tap de thi toan 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về tap de thi toan 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BàI KIểM TRA HọC Kỳ I NĂM HọC 2005-2006
MÔN TOáN –LớP 7
và tên …………………………………………………….Lớp ………………………………………

Phần I .trắc nghiệm khách quan (5điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng của mỗi câu sau (từ câu 1 đến câu 10).Nếu viết nhầm em có thể gạch chữ cái vừa khoanh đi và và khoanh vào chữ cái khác.

Câu1 .số sau biểu diẽn số hữu tỉ bằng
AB . C . D .0,2
Câu 2. Kết quả của biêủ thức là
A B C . D . – 4
Câu 3. Biết rằng 0,25 + x = .Giá trị của x bằng
A . 1 B . C . D . -1
Câu 5. Biết rằng (0,1)3 .(0,1)n = 0,00001.Giá trị thích hợp của n là
A . 5 B .4 C .3 D .2
Câu 6.Một ngưòi đi xe đạp từ A đén B với vận tốc 12 km/ giờ thì mất giờ Nếu người đó đi từ A đến B với vận tốc 15 km/ giờ thì cần khoảng thời gian là
A .0,5 giờ B .0,4 giờ C giờ D . 0,6 giờ
Câu 7. Số 2 có hai căn bậc hai là
A . 1,41 và -1,41 B . và C .4 và -4 D . và
Câu 8. Hai điểm có toạ độ sau đây cùng nằm trên đường thẳng y=2x
A .(1;2) và (-1;2) B . (1;2) và (-2;-4) C .(1;2) và (2;1) D .(1;2)và (-2;-1)
Câu 9. Cho các tam giác PQR và LMN như hình vẽ bên .ta có đẳng thức sau:
A B C D

P L

N

Q R M

Câu 10. Đường thẳng xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB nếu
xy vuông góc với AB
B. xy vuông góc với AB tại A hoặc B
xy đi qua trung điểm của AB và vuông góc với AB
D. xy đi qua trung điểm của AB
Câu 11.Đánh dấu x vào cột Đ với phát biểu đúng và cột S với phát biểu sai
Phát biểu
Đ
S

Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành 4góc bằng nhau thì vuông góc với nhau

Đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b,đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì đường thẳng a vuông góc vơi đường thẳng c.

Nếu một cạnh và hai góc của tam giác này bằng một canh và hai góc của tam giác kia thì hai tam giác ấy bằng nhau.

Tổng ba góc của tam giác bằng nên tổng hai góc bất kì của một tam giác nhỏ hơn hoặc bằng

5.Số 0 vừa là số hữu tỉ dương vừa là số hữu tỉ âm.

6. Tập hợp số hữu tỉ gồm các số hữu tỉ dưong , số hữu tỉ âm và số 0

Câu 12. Điền tiếp vào chỗ dấu ……..để được khẳng định đúng :
Nếu hai đường thẳng x và y liên hệ với nhau theo công thức xy=10 thì xvà y là các đại lượnh tỷ lệ………..với hệ số tỷ lệ bằng……………,còn y tỷ lệ ………với
theo hệ số tỷ lệ bằng…………
II.Tự luận.(5điêm)
Câu 13.Trên mặt phẳng tọa độ cho các điểmA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.