tập đề hình- đại chương 1- toán 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về tập đề hình- đại chương 1- toán 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra chương 1 đại số 9
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (2 điểm)
Câu 1: Căn bậc hai của 9 là : A. -3 B. 3 C. 9 D. 3
Câu 2: Kết quả của phép khai phương (với a < 0) là: A. 9a B. -9a C. -9 D. 81a
Câu 3: Kết quả của phép tính là: A. 8 B. 5 C. 10 D. 10
Câu 4: Kết quả của phép tính là: A. 2 B. -2 C. D.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: Thực hiện phép tính: (3điểm)
a. b. c. d.
Câu 2: Tìm x, biết: (2điểm) a. b. c.
Câu 3: (2điểm)
a) Tìm điều kiện và rút gọn Q b) So sánh Q với 1.
Câu 4: (1điểm)Cho (xyTính x + y
Đề 2
Bài 1 ( 2đ) : Tính a) . b) . c) +
Bài 2 ( 3đ) a) Khử mẫu của biểu thức sau rồi rút gọn: -7xy . với x;y < 0
b) Phân tích thành nhân tử biểu thức: (Với a 0)
Bài 3 ( 3đ): Cho biểu thức P = ( + ). với x >0 và x ≠ 4
Rút gọn P b)Tìm x để P >3
Bài 4 ( 1đ): Cho a; b; c ≥ 0. Chứng minh rằng a +b + c ≥
Bài 5 ( 1đ): Chứng minh rằng A = có giá trị là số tự nhiên.
Đề 3
Bài 1 ( 1,5đ): Với giá trị nào của x thì các căn sau có nghĩa ? a) b)
Bài 2 ( 3đ): Tính: a) -3 . b) 3 – 3 + 5 c) 4 – -2
Bài 3 ( 2đ) Rút gọn: a) + b) – + với a ( 0
Bài 4 ( 2,5đ) Cho biểu thức:
Nêu ĐKXĐ b)Rút gọn P c)Tìm x để P < –
Bài 5 ( 1đ) Tìm GTNN của A = x -2 +3
KIỂM TRA HÌNH HỌC
I) PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Học sinh chọn một ý đúng nhất, bằng cách khoanh vào một trong các chữ cái A, B, C, D để trả lời cho mỗi câu hỏi sau:

Câu 1: ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH = 9cm, BC = 25cm, khi đó AB bằng:

A. 20cm
B. 15cm
C. 34cm
D. 25/9

Câu 2: Giá trị của biểu thức sin 36° – cos54° bằng:

A. 2 sin 36°
B. 0
C. 2 cos54°
D. 1

Câu 3: DEF vuông tại D, biết DE = 25, góc E = 42° ,thì độ dài của cạnh EF bằng bao nhiêu?

A. 18,58
B. 22,51
C. 16,72
D. Một kết quả khác.

Câu 4: ABC vuông tại B , biết AB =5 , BC = 12 thì số đo của góc C bằng bao nhiêu?

A. 22°57´
B. 20°48´
C. 24°50´
D. 23°10´

Câu 5: OPQ vuông tại P ,đường cao PH Biết OP = 8, PQ = 15 thì PH bằng khoảng bao nhiêu?

A. 7,58
B. 5,78
C. 7,06
D. 6,07

Câu 6: Cho , ta có:

A.
B.
C.
D.

II) PHẦN TỰ LUẬN (7điểm)
Câu 1( 1,5 đ) Đổi các tỉ số lượng sau đây thành tỉ số lượng giác của góc nhỏ hơn 45°
sin 60°31´ ; cos 75°12´ ; cot 80° ; tan 57°30´ ; sin 69°21´ ; cot 72°25´
Câu 2( 3,5 đ): Cho ABC vuông tại A, AH là đường cao biết AB = 21cm, AC=72 cm.
a) Giải tam giác vuông ( Độ dài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.