Tai lieu tap huan toan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Tai lieu tap huan toan, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

đơn vị: Cẩm thuỷ
Ma trận đề kiểm tra chương iii Hình học 9

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Thấp
Cao

Góc ở tâm. Số đo cung.

Hiểu khái niệm góc ở tâm, số đo cung

Số câu:
Số điểm:

1
1

1 câu
1 điểm = 10%

Liên hệ giữa cung và dây.

Vận dụng được các định lí để giải bài tập

Số câu:
Số điểm:

1
0,5

1 câu
0,5điểm = 5%

Góc nội tiếp. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.Góc có đỉnh bên trong đt. Góc có đỉnh bên ngoài đt.
Nhận biết được góc tạo bởi tia tiép tuyến và dây cung, góc có đỉnh bên trong hay bên ngoài đường tròn
Hiểu được Kn góc nội tiếp, mối liên hệ giữa góc nội tiếp và cung bị chắn
Vận dụng được các định lí để giải bài tập

Số câu:
Số điểm:

1
0,5
1
1
2
2
4 câu
3,5điểm = 35%

Cung chứa góc

Vận dụng quỹ tích cung chứa góc để giải bài tập

Số câu:
Số điểm:

1
1
1 câu
1điểm = 10%

Tứ giác nội tiếp

Vận dụng các định lí để giải bài tập

Số câu:
Số điểm:

2
2
2 câu
2điểm = 20%

Độ dài đường tròn,cung tròn.Diện tích hình tròn, hình quạt tròn.

Vận dụng được công thức để giải bài tập

Số câu:
Số điểm:

2
2

2 câu
2điểm = 20%

Tổng
1 câu
0,5điểm =5%
2 câu
2điểm=20%
8 câu
7,5điểm=75%
11 câu
10điểm = 100%

Hỏi và đáp