T36 SH6 KT15′ comatran ĐA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về T36 SH6 KT15′ comatran ĐA, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15’

Chủ đề chính
Các mức độ cần kiểm tra

Tổng

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Lũy thừa

1
0,5

1
0,5

Tính chất chia hết. Dấu hiệu chia hết.
1
0,5

1
0,5

2
1

Số nguyên tố. Ước và bội
1
0,5

2
1

3
1,5

ƯC-BC
Ư CLN – BCNN

2
1

2
1
2
5
6
7

Tổng
2
1

6
3

2
1
2
5
12
10

ĐỀ KIỂM TRA
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Bài 1: (4điểm) Khoanh tròn chữ cái đáp án đúng:
Câu 1 :Kết quả của phép tính 55.53 là:
A. 515 B. 58 ; C. 2515 ; D. 108
Câu 2 Số nào sau đây chia hết cho cả 2 và 3?
A. 32 B. 50 C. 42 D. 15
Câu 3 Tổng 21 + 45 chia hết cho số nào sau đây ?
A. 9 B. 7 C. 5 D. 3
Câu 4 Số nào sau đây là số nguyên tố?
A. 17 B. 57 C. 77 D. 45
Câu 5 Số nào là ước của 60 :
A. 40 B. 14 C. 12 D. 16
Câu 6 Số nào không là ước chung của 45 và 75:
A. 3 B. 9 C. 15 D. 5
Câu 7 Số nào là bội của 60:
A. 20 B. 100 C. 150 D. 180
Câu 8 Số nào không là bội chung của 15 và 25:
A. 75 B. 250 C. 150 D. 225
Bài 2: (1 điểm) Điền vào chỗ chấm (….) để dược kết quả đúng:
Câu 1: Các số tự nhiên có hai chữ số là bội của 17 là:……………………………………………
Câu 2: Các số tự nhiên có hai chữ số là ước của 36 là:……………………………………………
II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)
Bài 3: a) Tìm Ư CLN(35,25)
b) Tìm BCNN(25,15)
* ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Bài 1: (4 điểm) Mỗi câu đúng 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
B
C
D
A
C
B
D
B

Bài 2: (1 điểm) Mỗi câu đúng 0,5 điểm
Câu 1: 17, 34, 51, 68, 85; Câu 2: 12; 36
Bài 3: (5 điểm)
a) 35= 5. 7; 25= (2 điểm) b) 25= ; 15= 3. 5 (1 điểm)
Ư CLN(35,25) = 5 (1 điểm) BCNN(25,15) = 3. = 75 (1 điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.