so nguyen – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về so nguyen, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP CHƯƠNG II – SỐ HỌC 6
ĐỀ 1
Bài 1(1 điểm): Sắp xếp các số trên theo thứ tự tăng dần: -11 ; 12 ; -10 ; |-9| ; 23 ; 0; -|-9|; 10; -|-2015|
Bài 2(2 điểm): Tính hợp lý (nếu có thể):
a) 1125 – ( 374 + 1125) + (-65 +374)
b) -23 . 63 + 23 . 21 – 58 . 23
c) -2003 + (-21+75 + 2003)
d) 942 – 2567 + 2563 – 1942
e) 12 – 12 + 11 + 10 – 9 + 8 – 7 + 5 – 4 + 3 + 2 -1
Bài 3(2 điểm): Tìm số nguyên x biết:
3x + 27 = 9
2x + 12 = 3(x – 7)
2×2 – 1 = 49
|-9 – x| -5 = 12
Bài 4(1 điểm): Cho biểu thức:
A = (-a – b + c) – (-a – b – c)
a) Rút gọn A
b) Tính giá trị của A khi a = 1; b = -1; c = -2
Bài 5(0,5 điểm): Tìm tất cả các số nguyên a biết:
(6a +1) ( 3a -1)
Bài 5(0,5 điểm): Cho A = a + b – 5; B = – b – c + 1
C = b – c – 4; D = b – a
Chứng minh A + B = C – D
ĐỀ 2

Bài 1. (1 điêm)Sắp xếp lại các số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn :
(–43) ; (–100) ; (–15) ; 105 ; 0 ; (–1000) ; 1000
Bài 1. (3 điểm) Thực hiện phép tính :
a/ 210 + [46 + (–210) + (–26)] ;
b) (-8)-[(-5) + 8];
c) 25.134 + 25.(-34)
Bài 2. (2 điểm) Tìm các số nguyên x biết:
a) 416 + ( x – 45) = 387
b) 11 – (x + 84) = 97
c) – (x + 84) + 213 = – 16
d) x + (-35)= 18
e) -2x – (-17) = 15
Bài 5. (1 điểm) Tìm hai số nguyên a , b biết : a >0 và a . (b – 2) = 3
Bài 5. (1 điểm)Cho a >b ; Tính |S| biết:
S = – ( a – b – c ) + ( – c + b + a) – ( a + b)

ĐỀ 3
Câu 1: ( 3 ): Thực hiện phép tính
a)17 – 25 + 55 – 17
b) 25 – (-75) + 32 – (32+75)
c) (-5).8.(-2).3
d) (-15) + (- 122)
e) – 18.( 5 – 6)
Câu 2: ( 2 điểm):
Tìm tất cả các ước của – 8;
Tìm năm bội của -11.
Câu 3: ( 4 điểm): Tìm số nguyên x, biết :
-13 + x = 39
b) 3x – (- 17) = 14
c) .2=10
d) x12 ; x10 và -200200
Câu 4 ( 1 điểm): Chứng minh rằng nếu 2 số a, b là hai số nguyên khác 0 và a là bội của b; b là bội của a thì: a = b hoặc a = -b

ĐỀ 4
Bài 1(1,5 điểm). Tính :
a. 100 + (+430) + 2145 + (-530)
b. (-12) .15
c. (+12).13 + 13.(-22)
d. [14 : (-2)] + 7 : 2012
Bài 2(4 điểm).Tính :
a)
b)
c)
d)
Bài 3 (3 điểm). Tìm biết :
a) 3x – 5 = -7 – 13
b)
c)
d)
Bài 4 (1,5 điểm). Tính tổng của tất cả các số nguyên x thỏa mãn :
a)
b)
c)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.