So 6. Tiet 18 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về So 6. Tiet 18, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Hàm Mỹ KIỂM TRA MỘT TIẾT (Tiết 18 _ Tuần 6)
Lớp: 6 MÔN : TOÁN 6
Họ và tên: …………………………

I/ Trắc nghiệm: (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Số phần tử của tập hợp M = ( 10; 11; . . . ; 99; 100 ( là:
A. 45 B. 90 C. 91 D. 100
2) Giá trị của 53 bằng:
A. 125 B. 15 C. 8 D. 25
3) Số La Mã XVI có giá trị là:
A. 14 B. 15 C. 16 D. 17
4) Kết quả của 5 . 56 . 52 được viết dưới dạng một luỹ thừa là:
A. 58 B. 59 C. 512 D. 54
5) Cho tập hợp M = 1; 3; 5; 7. Tập hợp nào không phải là tập hợp con của của tập hợp M?
A. 1; 3 B. 5 C. 3; 5; 7 D. 5; 6
6) Viết tập hợp Q = x < 4 bằng cách liệt kê các phần tử, ta được:
A. Q = 0; 1; 2; 3 B. Q = 1; 2; 3; 4
C. Q = 0; 1; 2; 3; 4 D. Q = 1; 2; 3
II/ Tự luận: (7 điểm)
Câu 1 : (2 điểm) Cho tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 14.
a) Viết tập hợp A bằng hai cách.
Điền kí hiệu ((, () thích hợp vào ô vuông
14 A ; 9 A
Câu 2 : (3 điểm) Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)
a) 28 . 78 + 28 . 13 + 28 . 9
2 . 52 – 24 : 23
c) 57 – [41 + (7 – 4)2]
Câu 3 : (2 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:
a) (x + 45) – 105 = 0
3x – 129 = 65 : 62
Bài làm:

ĐÁP ÁN TOÁN 6
TIẾT : 18
I/ Trắc nghiệm: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
1. C 2. A 3. C 4. B 5. D 6. D
II/ Tự luận:
Câu 1:
a) Cách 1: A = 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 0,5 điểm
Cách 2: A = x ( N( 5 < x < 14 0,5 điểm
b)
14 ( A ; 9 ( A 1 điểm
Câu 2:
28 . 78 + 28 . 13 + 28 . 9 = 28 . (78 + 13 + 9) 0,5 điểm
= 28 . 100 0,25 điểm
= 2 800 0,25 điểm
2 . 52 – 24 : 23
= 2. 25 – 24 : 8 0,5 điểm
= 50 – 3 0,25 điểm
= 47 0,25 điểm
c) 57 – [41 + (7 – 4)2] = 57 – [41 + 32] 0,25 điểm
= 57 – 50 0,5 điểm
= 7 0,25 điểm
Câu 3:
a) (x + 45) – 105 = 0
x + 45 = 105 0,5 điểm
x = 60 0,5 điểm
b) 3x – 129 = 65 : 62
3x – 129 = 63 0,25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.