rth6rywareg – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về rth6rywareg, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 2331/SGDĐT-TCCB
Về việc đăng ký nhu cầu
đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2010
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Điện Biên Phủ, ngày 27 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Kế hoạch số 665/KH-UBND ngày 16/8/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính, cán bộ công chức cơ sở giai đoạn 2006 – 2010 của tỉnh Điện Biên;
Căn cứ Công văn số 896/SNV-TCCC ngày 18/11/2009 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc lập kế hoạch đăng ký cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng năm 2010,
Để có căn cứ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2010 ngành giáo dục tỉnh Điện Biên về các lĩnh vực: chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức của đơn vị, lập kế hoạch dự kiến cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng năm 2010 (theo biểu mẫu đính kèm) gửi về Phòng Tổ chức Cán bộ – Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05/12/2009 (hoặc qua địa chỉ email: phongtccb.sodienbien@moet.edu.vn).
Đơn vị nào không đăng ký coi như không có nhu cầu cử viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng năm 2010./.

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC
– Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC
– Lưu: VT, TCCB.

(Đã ký)

Lò Thị Thời

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC NĂM 2010
(Kèm theo công văn số /SGDĐT-TCCB ngày /11/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên)

Tên đơn vị: …………………………….

Stt
Họ và tên viên chức
Lý luận chính trị
Quản lý nhà nước
Chuyên môn

Đại học, trên đại học
Cao cấp
Trung cấp
Bồi dưỡng
CV cao cấp
CV chính
CV
Cán sự
ĐH, trên Đại học
Trên Thạc sỹ
Thạc sỹ
Đại học
Cao đẳng
Trung cấp
BD, cập nhật Chuyên môn, nghiệp vụ

NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Hỏi và đáp