ren ky nang toan9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về ren ky nang toan9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày dạy:

CĂN BẬC HAI. CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC
A./ Kiến thức cơ bản:
1. Căn bậc hai
– Định nghĩa: Căn bậc hai của số thực a là số x sao cho x2 = a
– Chú ý:
+ Mỗi số thực a >0, có đúng 2 căn bậc hai là 2 số đối nhau: số dương: , số âm:
+ Số 0 có căn bậc hai là chính nó:
+ Số thực a < 0 không có căn bậc hai (tức không có nghĩa khi a < 0)
2. Căn bậc hai số học
– Định nghĩa: Với thì số được gọi là căn bậc hai số học của a. Số 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0
– Chú ý: Việc tìm căn bậc hai số học của 1 số không âm được gọi là phép khai phương
– Định lý: Với a, b >0, ta có:
+ Nếu
+ Nếu
3. Căn thức bậc hai
– Cho A là 1 biểu thức thì biểu thức được gọi là căn thức bậc hai của A ; A được gọi là biểu thức lấy căn hay biểu thức dưới dấu căn
– có nghĩa (hay xác định hay tồn tại)
4. Hằng đẳng thức
– Định lý : Với mọi số thực a, ta có :
– Tổng quát : Với A là biểu thức, ta có :
B./ Bài tập áp dụng
Dạng 1 : Tìm căn bậc hai, căn bậc hai số học
* Phương pháp :
– Viết số đã cho dưới dạng bình phương của một số
– Tìm căn bậc hai số học của số đã cho
– Xác định căn bậc hai của số đã cho
Bài 1 : Tìm căn bậc hai của các số sau : 121 ; 144 ; 324 ;
LG
+ Ta có CBHSH của 121 là : nên CBH của 121 là 11 và -11
+ CBHSH của 144 là : nên CBH của 121 là 12 và -12
+ CBHSH của 324 là : nên CBH của 324 là 18 và -18
+ CBHSH của là : nên CBH của là và
+ Ta có : nên CBH của là và
Dạng 2 : So sánh các căn bậc hai số học
* Phương pháp :
– Xác định bình phương của hai số
– So sánh các bình phương của hai số
– So sánh giá trị các CBHSH của các bình phương của hai số
Bài 2 : So sánh
a) 2 và b) 7 và c) và 10
d) 1 và e) g)
LG
a) Vì 4 >3 nên
b) Vì 49 >47 nên
c) Vì 33 >25 nên
d) Vì 4 >3 nên
e) * Cách 1: Ta có:
* Cách 2: giả sử

Bất đẳng thức cuối cùng đúng do đó bất đẳng thức đầu tiên đúng
g) Ta có:
Dạng 3: Tìm điều kiện để căn thức xác định: xác định
Bài 3: Tìm điều kiện của x để các biểu thức sau xác định

LG
Để các căn thức trên có nghĩa thì
a)
b) Ta có: xác định với mọi x
c) hoặc
+ Với
+ Với
Vậy căn thức xác định nếu hoặc
d)
Dạng 4 : Rút gọn biểu thức
Bài 4: Rút gọn các biểu thức sau:
a) c)
b) d)
LG
a) Cách 1 :
Cách 2 :
b)
c)
d)
**************************************************

Ngày dạy: 17 /09

VẬN DỤNG CÁC HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO
TRONG TAM GIÁC VUÔNG
A./ Kiến thức cơ bản
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH sao cho ta có :
khi đó :

B./ Bài tập áp dụng
Bài 1 : Tìm x, y trong các hình vẽ sau
a)

+ ta có :

+ Áp dụng định lý 1 :

Hay y = BC – x = 7,21 – 2,22 = 4,99

b)

– Xét tam giác ABC vuông tại A. áp dụng định lý 1 ta có :

c)

* Cách 1 :
AH2 = BH.CH = 4.9 = 36 =>AH = 6
Theo Pitago cho các tam giác vuông AHB; AHC ta có:

Hỏi và đáp