PT nghiem nguyen – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về PT nghiem nguyen, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN
Trong quá trình giảng dạy và làm toán, tôi đã hệ thống được một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên, hi vọng sẽ giúp các em học sinh biết lựa chọn phương pháp thích hợp khi giải bài toán loại này.
Phương pháp 1 : Đưa về dạng tích
Biến đổi phương trình về dạng : vế trái là tích của các đa thức chứa ẩn, vế phải là tích của các số nguyên.
Thí dụ 1 : Tìm nghiệm nguyên của phương trình :
y3 – x3 = 91   (1)
Lời giải : (1) tương đương với (y – x)(x2 + xy + y2) = 91   (*) Vì x2 + xy + y2 >0 với mọi x, y nên từ (*) => y – x > 0. Mặt khác, 91 = 1 x 91 = 7 x 13 và y – x ; x2 + xy + y2 đều nguyên dương nên ta có bốn khả năng sau :
y – x = 91 và x2 + xy + y2 = 1 ; (I)
y – x = 1 và x2 + xy + y2 = 91 ; (II)
y – x = 3 và x2 + xy + y2 = 7 ; (III)
y – x = 7 và x2 + xy + y2 = 13 ; (IV) Đến đây, bài toán coi như được giải quyết.
Phương pháp 2 : Sắp thứ tự các ẩn Nếu các ẩn x, y, z, … có vai trò bình đẳng, ta có thể giả sử x ≤ y ≤ z ≤ … để tìm các nghiệm thỏa mãn điều kiện này. Từ đó, dùng phép hoán vị để =>các nghiệm của phương trình đã cho.
Thí dụ 2 : Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình :
x + y + z = xyz   (2).
Lời giải : Do vai trò bình đẳng của x, y, z trong phương trình, trước hết ta xét x ≤ y ≤ z. Vì x, y, z nguyên dương nên xyz ≠ 0, do x ≤ y ≤ z =>xyz = x + y + z ≤ 3z => xy ≤ 3 => xy thuộc 1 ; 2 ; 3. Nếu xy = 1 => x = y = 1, thay vào (2) ta có : 2 + z = z, vô lí. Nếu xy = 2, do x ≤ y nên x = 1 và y = 2, thay vào (2), => z = 3. Nếu xy = 3, do x ≤ y nên x = 1 và y = 3, thay vào (2), => z = 2.
Vậy nghiệm nguyên dương của phương trình (2) là các hoán vị của (1 ; 2 ; 3).
Thí dụ 3 : Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình :
1/x + 1/y + 1/z = 2   (3)
Lời giải : Do vai trò bình đẳng của x, y, z, trước hết ta xét x ≤ y ≤ z. Ta có : 2 = 1/x + 1/y + 1/z ≤ 3.1/x => x ≤ 3/2 => x = 1.
Thay x = 1 vào (3) ta có : 1/y + 1/z + 1 = 2 => 1 = 1/y + 1/z ≤ 2/y => y ≤ 2 => y = 1 => 1/z = 0 (vô lí) hoặc y = 2 => 1/z = 2 => z = 2.
Vậy nghiệm nguyên dương của phương trình (3) là các hoán vị của (1 ; 2 ; 2).
Phương pháp 3 : Sử dụng tính chất chia hết
Phương pháp này sử dụng tính chất chia hết để chứng minh phương trình vô nghiệm hoặc tìm nghiệm của phương trình.
Thí dụ 4 : Tìm nghiệm nguyên của phương trình :
x2 – 2y2 = 5   (4)
Lời giải : Từ phương trình (4) ta =>x phải là số lẻ. Thay x = 2k + 1 (k thuộc Z) vào (4), ta được : 4k2 +4k + 1 – 2y2 = 5 tương đương 2(k2 + k – 1) = y2 => y2 là số chẵn => y là số chẵn.
Đặt y = 2t (t thuộc Z), ta có : 2(k2 + k – 1) = 4t2 tương đương k(k + 1) = 2t2 + 1   (**)
Nhận xét : k(k + 1) là số chẵn, 2t2 + 1 là số lẻ =>phương trình (**) vô nghiệm.
Vậy phương trình (4) không có nghiệm nguyên.
Thí dụ 5 : Chứng minh rằng không tồn tại các số nguyên x, y, z thỏa mãn :
x3 + y3 + z3 = x + y + z + 2000   (5)
Lời giải : Ta có x3 – x = (x – 1).x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.