PPCT Toán 7 (Có ĐDDH) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về PPCT Toán 7 (Có ĐDDH), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 7 – Năm học: 2008-2009
(Thực hiện theo công văn số 1047/SGDĐT-GDTrH ngày 29/ 9/ 2008)
Phần ĐẠI SỐ: 70 tiết
Học kỳ I (40 tiết)
Học kỳ II (30 tiết)

13 tuần đầu x 2 tiết = 26 tiết
02 tuần giữa x 3 tiết = 06 tiết
4 tuần cuối x 2 tiết = 08 tiết
12 tuần đầu x 2 tiết = 24 tiết
06 tuần cuối x 1 tiết = 06 tiết

Tuần
Tiết
Bài
Tên bài
ĐDDH
G.chú

Chương I: Số hữu tỉ – Số thực

1
1
1
Tập hợp Q các số hưu tỉ

2
2
Cộng, trừ số hữu tỉ

2
3

Luyện tập

4
3
Nhân, chia số hưũ tỉ

3
5, 6
4
Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộâng, trừ nhân, chia số thập phân.

4
7
5
Luỹ thừa của một số hửu tỉ.

8
6
Luỹ thừa của một số hữu tỉ. (tiếp)

5
9

Luyện tập.

10
7
Tỉ lệ thức .

6
11

Luyện tập .

12
8
Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau .

7
13
8
Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (tt)

14
9
Số t.phân hữu hạn. Số t.phân vô hạn tuần hoàn.

8
15

Luyện tập.

16
10
Làm tròn số.

9
17

Luyện tập.

18
11
Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai.

10
19
12
Số thực .

20

Luyện tập .

11
21

Oân tập chương I (Với sự trợ giúp của máy tính casio hoặc máy tính có tính năng tương đương)

22

Kiểm tra chương I

Chương II: Hàm số và đồ thị (17 tiết)

12
23
1
Đại lượng tỉ lệ thuận .

24
2
Những bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận .

13
25
2
1 số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận .(tt)

26
3
Đại lương tỉ lệ nghịch

14
27, 28
4
Mội số bài toàn về đại lượng tỉ lệ nghịch

29

Luyện tập.

15
30
5
Hàm số .

31

Luyện tập .

32
6
Mặt phẳng toạ độ .

16
33

Luyện tập.

34
7
Đồ thị của hàm số y = ax (a ( 0)

17
35
7
Đồ thị của hàm số y = ax (a ( 0) (tt)

36

Oân tập chương II

18
37

Kiểm tra chương II

38

Ôn Tập HKI

Tuần
Tiết
Bài
Tên bài
ĐDDH
G.chú

19
39

Kiểm tra HK I

40

Trả bài KT HKI

Chương III: Thống kê (11 tiết)

20
41, 42
1
Thu nhập số liệu thống kê, tần số
Bảng thu nhập thống kê.

21
43
2
Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu

44

Luyện tập

22
45, 46
3
Biểu đồ

23
47, 48
4
Số trung bình cộng

24
49

On tập chương III. (Với sự trợ giúp của máy tính casio hoặc máy tính có tính năng tương đương)

50

Kiểm tra chưong III

Chương IV: Biểu thức đại số (19 tiết)

25
51
1
Khái niệm về biểu thức đại số

52
2
Giá trị của một biểu thức đại số.

26

Hỏi và đáp