PPCT TOAN 6 moi theo giam tai – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về PPCT TOAN 6 moi theo giam tai, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
TOÁN LỚP 6
Cả năm 140 tiết
Số học 111 tiết
Hình học 29 tiết

Học kì 1: 19 tuần (72 tiết)
58 tiết
14 tiết

Học kì 2: 18 tuần ( 68 tiết)
53 tiết
15 tiết

I. SỐ HỌC
Tuần
Tiết thứ
Tên bài dạy theo PPCT cũ
Nội dung điều chỉnh
Tiết
thứ
Tên bài dạy theo PPCT mơi
Ghi chú

1
1
§1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp.

1
§1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp.

2
§2. Tập hợp các số tự nhiên

2
§2. Tập hợp các số tự nhiên

3
§3. Ghi số tự nhiên.

3
§3. Ghi số tự nhiên.

2
4
§4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con.

4
§4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con.

5
Luyện tập.

5
Luyện tập.

6
§5. Phép cộng và phép nhân.

6
§5. Phép cộng và phép nhân.

3
7,8
Luyện tập.

7
Luyện tập.

9
§6. Phép trừ và phép chia.

8, 9
§6. Phép trừ và phép chia.

4
10
Luyện tập.

10
Luyện tập.

11
Luyện tập

11
Luyện tập về 4 phép tính

12
§7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.

12
§7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.

5
13
Luyện tập.

13
Luyện tập.

14
§8. Chia hai lũy thừa cùng cơ số.

14
§8. Chia hai lũy thừa cùng cơ số.

15
§9. Thứ tự thực hiện các phép tính.

15
§9. Thứ tự thực hiện các phép tính.

6
16
Luyện tập

16
Luyện tập

17
Ôn tập

17
Ôn tập

18
Kiểm tra (1 tiết).

18
Kiểm tra (1 tiết).

7
19
§10. Tính chất chia hết của một tổng.

19
§10. Tính chất chia hết của một tổng.

20
§11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

20
§11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

21
Luyện tập.

21
Luyện tập.

8
22
§12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

22
§12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

23
Luyện tập

23
Luyện tập

24
§13. Ước và bội.

24
§13. Ước và bội.

9
25
§14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố,

25
§14. Số nguyên tố. Hợp số.

26
Luyện tập

26
Bảng số nguyên tố, Luyện tập

27
§15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

27
§15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

10
28
Luyện tập.

28
Luyện tập.

29
§16. Ước chung và bội chung.

29
§16. Ước chung và bội chung.

30
Luyện tập

30
Luyện tập

11
31
§17. Ước chung lớn nhất.

31
§17. Ước chung lớn nhất.

32,33
Luyện tập.

32,33
Luyện tập.

12
34
§18. Bội chung nhỏ nhất

34
§18. Bội chung nhỏ nhất

35,36
Luyện tập.

35
Luyện tập.

36
Ôn tập chương I.

13
37,38
Ôn tập chương I.

37,
38
Ôn tập chương I.

39
Kiểm tra chương I (1 tiết).

39

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.