Phuong trình dua ve dang ax + b =0 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Phuong trình dua ve dang ax + b =0, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phương trình thu gọn được về dạng ax + b = 0
Để giải các phương trình mà hai vế của nó là hai biểu thức , ta tìm cách đưa phương trình về dạng ax+b=0 hoặc ax = -b
Giải các phương trình sau:
1. 2x + 3 = 4x – 9 4x – 5 = 2x + 17 7x + 8 = 14 – 3x
2. 4(x+3) = 2(x-1) 3(2-x = 6(2x+3) 3(2-2x) = 11(x+3) – 2
3. 7(2x-1)–3 = 4-2(x+3) 6(1-x) +4=11+3(4-2x) 3(2-5x) = 16-4(x+3)
4. 5(2x-3)-4(5x-7)=19-2(x+11) 4(x+3)-7x+17=8(5x-1)+166
5. 17-14(x+1)=13-4(x+1)-5(x-3) 5x+3,5+)3x-4)=7x-3(x-0,5)
6. 7(4x+3)-4(x-1)=15(x+2)+7 3x-2,42+0,8=3,88-0,2x
7.
8.
9. (x-1)2+)x+3)2=2(x-2)(x+1)+38 5(x2-2x-1)+2(3x-2)=5(x+1)2
10. (x-3)3-2(x-1)=x(x-2)2-5×2 x(x+3)2=(x+2)3+1
11.
12. Tìm giá trị của m sao cho phương trình:
a. 12-2x + 3 + m = 1 có nghiệm x = 2
b. 2m(x-1) + m = 5 có nghiệm x = 4
c. 5(x-2) + 3x = m – 2 có nghiệm x = 1
d. (2x+1)(x+2) – m = 3mx có nghiệm x = 3
e. 5(2-x) + 3(x-3) = m – 4x có nghiệm x = 10
f. m(3x – 2) + 5m – 4x = 22 có nghiệm x = 1
g. 2(x-2) + m(x- 3) + 4m = 11mx có nghiệm x = -2
h. 7x-2mx + 5 = -33 có nghiệm là x = -3
13. Giá trị nào là nghiệm của phương trình 2x – 22 = 14
A. 10 B. -10 C. 18 D. -18
14. Giá trị nào là nghiệm của phương trình 3x – 15 = -9
A. -2 B. 2 C. 3 D. -3
15. Phương trình nào có nghiệm x = 3
A. 2x – 11 = 5 B. 3x – 18 = 27 C. 3x + 15 = 24 D. 6 – 5x = 21
16. Phương trình nào có nghiệm x = -2
A. 2(x-1) + 3 = 7 B. (4-x).2 + 8 = 20
C. 7(x-2) + 6 = 22 D. 5-3x+2(x-1)= -7
17. Tìm giá trị của x sao cho hai biểu thức sau có giá trị bằng nhau:
a. x + 3(x- 2) và 11x – 2(x +3)
b. 6-3(x+1) và 2(x-3) + 3(x-4)
c. (x+1)(x-2) và x(x-3) + 11x -6
d. 4x(3x – 5) và 2x(6x-11) + 4-3x
18. Giải phương trình m(x-2

Hỏi và đáp