phương trình bậc 2 thi chuyên – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về phương trình bậc 2 thi chuyên, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2 Nguyễn Chiến
LUYỆN THI CHUYÊN
Nguyễn Chiến 0973514674
Câu 1 (Chu Văn An &Ams V1 -2004). Cho phương trình: x2 – (m – 2)x – m2 + 3m – 4 = 0
(m là tham số)
a. Chứng minh rằng phương trình có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị m.
b. Tìm m để tỉ số giữa hai nghiệm của phương trình có giá trị tuyệt đối bằng 2.
Câu 2 (Chu Văn An &Ams V2- 2004). Cho phương trình: x + 3(m – 3×2)2 = m.
a. Giải phương trình với m = 2
b. Tìm m để phương trình có nghiệm
Câu 3 (Chu Văn An &Ams V2- 2006). Cho phương trình

a) Giải phương trình khi a = 1
b) Tìm a để phương trình có nhiều hơn hai nghiệm dương phân biệt.
Câu 4 (Chuyên ĐHSP 2005 V1) cho phương trình: 4×2-4(m+5)x+2m2+4m+34=0
a) Giải phương trình khi m=1
b) Tìm m để phương trình có nghiệm
Câu 5 (Chuyên ngữ 2009). Cho phương trình bậc 2 : x2-2(m+1)x+4m-m2 =0 (tham số m)
Chứng minh phương trình có 2 nghiệm phân biệt với mọi m
Gọi x1;x2 là 2 nghiệm của phương trình .
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
Câu 6 (Chuyên ngữ 2007). Cho phương trình x2-(3m+2)+m2=0 (1) với m là tham số.
Tìm giá trị của m sao cho phương trình (1) có 2 nghiệm x1;x2 thoả mãn điều kiện x1=9×2
Câu 7. Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng phương trình:
x2 + (a + b + c)x + ab + bc + ca = 0 vô nghiệm.
Câu 8. Cho phương trình 2×2 + (2m – 1)x + m – 1 = 0. Không giải phương trình, tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1; x2 thỏa mãn: 3×1 – 4×2 = 11
Câu 9. (Chuyên ĐHKHTN V1 2008) Cho phương trình x2 +(m2+1)x +m-2=0 (m là tham số)
a)Chứng minh rằng với mọi m phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt
b) Gọi x1,x2 là 2 nghiệm của phương trình tìm tất cả các giá trị của m sao cho

Câu 10 (Chuyên ĐHSP V1 2010). Giải phương trình : (x2 -5x + 1)(x2 – 4) = 6(x-1)2
Câu 11(Chuyên ĐHSP V2-2010). Giả sử 4 số thực a , b, c, c, d đôi một khác nhau và thoả mãn hai điều kiện sau :
+Phương trình có 2 nghiêm a và b
+Phương trình có 2 nghiêm c và d
Chứng minh rằng:
a-c=c-b=d-a b) a+b+c+d=30
Câu 12 (Chuyên ĐHSP V2 – 2009). Cho phương trình , trong đó các tham số b và c thoả mãn đẳng thức b + c = 4. Tìm các giá trị của b và c để phương trình có hai nghiệm phân biệt sao cho
Câu 13 (Chuyên SP V1- 2007). Cho phương trình x2+6x+6a-a2=0 (1) (a là tham số )
a) Với giá trị nào của a thì phương trình có nghiệm?
b) Giả sử x1,x2 là hai nghiệm của phương trình .Tìm a để x2=x13-8×1.
Câu 14 (Chuyên ĐHSP V1- 2013). Giả sử a,b,c là các số thực a b sao cho hai phương trình có nghiệm chung và 2 phương trình có nghiệm chung. Tính a+b+c.
Câu 15: (Chuyên Ngữ 2006). Giải phương trình x4 -4×3 -2×2+4x +1 =0
Câu 16 (Chuyên Ngữ 2008). Tìm các nghiệm nhỏ hơn -1 của phương trình

Câu 17 (Chuyên Ngữ 2010). Cho phương trình ẩn x : (m-10)x2 +2(m-10)x + 2 =0
a) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1 , x2 .
b) Chứng minh rằng khi đó
Câu 18 (Chuyên Quốc học Huế 2008). Chứng minh rằng phương trình: luôn có 4 nghiệm phân biệt với mọi giá trị của .
Câu 19. (Chuyên Tin Hùng Vương Phú Thọ 2014). Cho phương trình:
(với là tham số

Hỏi và đáp