Phim tắt trong Word – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Phim tắt trong Word, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Command Name
Modifiers
Key
Menu

About

Help

Accept All Changes in Doc

Accept

Accept All Changes Shown

Accept

Accept Changes Selected

Activate Object

Add Caption

Add Record Default

Addr Fonts

Address

All Caps
Ctrl+Shift+
A

Annotation
Alt+Ctrl+
M

Annotation Edit

Annotations

App Maximize
Alt+
F10

App Minimize

App Move

App Restore
Alt+
F5

App Size

Apply Heading1
Alt+Ctrl+
1

Apply Heading2
Alt+Ctrl+
2

Apply Heading3
Alt+Ctrl+
3

Apply List Bullet
Ctrl+Shift+
L

Arial

Arrange All

Window

Arrange Side By Side

Auto Caption

Auto Correct

Tools

Auto Correct Caps Lock Off

Auto Correct Days

Auto Correct Exceptions

Auto Correct HECorrect

Auto Correct Initial Caps

Auto Correct Replace Text

Auto Correct Sentence Caps

Auto Correct Smart Quotes

Auto Fit Content

Auto Fit Fixed

Auto Fit Window

Auto Format

Auto Format
Alt+Ctrl+
K

Auto Format Begin

Format

Auto Format Style

Auto Manager

Auto Mark Index Entries

Auto Scroll

Auto Sum

Auto Summarize

Auto Summarize Begin

Tools

Auto Summarize Close

Auto Summarize Percent of Original

Auto Summarize Toggle View

Auto Summarize Update File Properties

Auto Text

Auto Text

Auto Text

F3

Auto Text
Alt+Ctrl+
V

Automatic Change

AW

Background Fill Effect

Format Background

Background More Colors

Format Background

Background Watermark

Format Background

Bold
Ctrl+
B

Bold
Ctrl+Shift+
B

Bold Run

Bookmark
Ctrl+Shift+
F5
Insert

Bookshelf Define Reference

Bookshelf Lookup Reference

Tools

Border All

Border Bottom

Border Horiz

Border Inside

Border Left

Border Line Color

Border Line Style

Border Line Weight

Border None

Border Outside

Border Right

Border TLto BR

Border Toolbar

Border Top

Border TRto BL

Border Vert

Borders

Bottom Align

Bottom Center Align

Bottom Left Align

Bottom Right Align

Break

Insert

Browse Next
Ctrl+
Page Down

Browse Prev
Ctrl+
Page Up

Browse Sel
Alt+Ctrl+
Home

Bullet Default

Bullet List Default

Bullets and Numbering

Bullets Numbers

Busu

Calculate

Callout

Cancel

Esc

Caption

Caption Numbering

Cell Options

Center Align

Center Para
Ctrl+
E

Clear

Del
Clear

Clear Form Field

Clear Formatting

Clear

Close

Close All

Close or Close All

Close or Exit
Alt+
F4

Close Pane
Alt+Shift+
C

Close Preview

Close Reading Mode

Close Up Para

Close View Header Footer

Code

Color

Column Break
Ctrl+Shift+
Return

Hỏi và đáp