ôn toán 6 k 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về ôn toán 6 k 2, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Dạng 1: Toán thực hiện dãy tính (tính nhanh nếu có thể)

Dạng 2: Tìm x, biết

i) |x – 3| = 6 k) 12 – |x| = 8
Dạng 3: Toán đố.
Bài 1: Một lớp học có 44 học sinh. Số học sinh trung bình chiếm 1/11 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá 1/5 số học sinh còn lại.
Tính số học sinh giỏi ( biết lớp chỉ có ba loại HS TB, khá , giỏi)
Tính tỉ số giữa học sinh giỏi và hs trung bình.
Tính tỉ số phần trăm giữa học sinh giỏi và khá.
Bài 2: Một đội công nhân sửa một đoạn đường trong ba ngày. Ngày một đội sửa được 2/5 đoạn đường, ngày hai đội sửa được 2/5 đoạn đường. Ngày thứ ba đội làm nốt 210 m đường còn lại. Hỏi:
Đoạn đường mà đội đó sửa trong ba ngày dài bao nhiêu?
Đoạn đường sửa trong ngày thứ ba bằng bao nhiêu phần trăm đoạn đường sửa trong hai ngày đầu?
Bài 1: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc xOy bằng 600, góc xOz bằng 1200.
a/Tính góc yOz?b/Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOz không?
c/Gọi Ot là tia đối của tia Oy. Tính góc kề bù với góc yOz?
Bài 2: Cho xOy và yOz là hai góc kề bù, Gọi Ot và Ot’ lần lượt là tia phân giác của góc xOy và góc yOz. Tính góc tOt’.
Bài 3. Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Oz sao cho góc xOz = 700
a) Tính góc zOy?b) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oz vẽ tia Ot sao cho góc xOt bằng 1400. Chứng tỏ tia Oz là tia phân giác của góc xOt?c) Vẽ tia Om là tia đối của tia Oz. Tính góc yOm.
Câu 7. Biết . Số x = : A. −43 B. 43 C. −47 D. 47.
Câu 8. Một lớp học có 24 học sinh nam và 28 học sinh nữ. Số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần số học sinh của lớp?
A. 6/7 B. 7/13 C. 6/13 D. 7/6
Câu 9. Tổng bằng : A. B. C. D. − .
Câu 10. phép tính 4 . là: A. . 9 B. 8 C. 3 D. 2.
Câu 11. Biết x . = . Số x bằng : A. B. C. D. .
Câu 12. Số lớn nhất trong các phân số là:
A. -15/7 B. 3/4 C. -12/-7 D. 10/7.
Câu 13. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Hai góc kề nhau có tổng số đo 900 B. Hai góc phụ nhau có tổng số đo 1800.
C. Hai góc bù nhau có tổng số đo 900 D. Hai góc bù nhau có tổng số đo 1800.
Câu 14. Cho hai góc bù nhau, trong đó có một góc bằng 350. Số đo góc còn lại sẽ là: A. 650 B. 550 C. 1450 D. 1650.
Câu 15. Cho hai góc A, B phụ nhau và . Số đo góc A bằng bao nhiêu? A. 350 B. 550 C. 800 D. 1000.
. Phần Tự luận.Bài 1. Tính:
a. . b. .c.
Bài 2. Tìm x, biết:a. b. x – 43 = (57 – x) – 50
Bài 3. Kết quả một bài kiểm tra môn Toán của khối 6 có số bài loại giỏi chiếm 50% tổng số bài, số bài loại khá chiếm tổng số bài và còn lại 12 bài trung bình. Hỏi trường có bao nhiêu học sinh khối 6.
Bài 4.Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy và Ot sao cho = 300; = 700
a. Tính góc yOt. Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOt không?
b. Gọi Om là tia đối tia Ox. Tính góc mOt.
c. Gọi tia Oa là tia phân giác của góc mOt. Tính góc aOy.

……………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.