on thi hoc ki 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về on thi hoc ki 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 8 CẢ NĂM
Bài đại:
1/ Thực hiện các phép tính sau:
a) (2x – y)(4×2 – 2xy + y2) b) (6x5y2 – 9x4y3 + 15x3y4): 3x3y2
c) (2×3 – 21×2 + 67x – 60): (x – 5) d) (x4 + 2×3 +x – 25):(x2 +5) e) (27×3 – 8): (6x + 9×2 + 4)
2/ Rút gọn các biểu thức sau:
a) (x + y)2 – (x – y)2 b) (a + b)3 + (a – b)3 – 2a3 c) 98.28 – (184 – 1)(184 + 1)
3/ Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến
A= (3x – 5)(2x + 11) – (2x + 3)(3x + 7) B = (2x + 3)(4×2 – 6x + 9) – 2(4×3 – 1) C = (x – 1)3 – (x + 1)3 + 6(x + 1)(x – 1)
4/ Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x2 – y2 – 2x + 2y b)2x + 2y – x2 – xy c) 3a2 – 6ab + 3b2 – 12c2 d)x2 – 25 + y2 + 2xy
e) a2 + 2ab + b2 – ac – bc f)x2 – 2x – 4y2 – 4y g) x2y – x3 – 9y + 9x h)x2(x-1) + 16(1- x)
n) 81×2 – 6yz – 9y2 – z2 m)xz-yz-x2+2xy-y2 p) x2 + 8x + 15 k) x2 – x – 12 l) 81×2 + 4
5/ Tìm x biết:
a) 2x(x-5)-x(3+2x)=26 b) 5x(x-1) = x-1 c) 2(x+5) – x2-5x = 0 d) (2x-3)2-(x+5)2=0 e) 3×3 – 48x = 0 f) x3 + x2 – 4x = 4
6/ Chứng minh rằng biểu thức:
A = x(x – 6) + 10 luôn luôn dương với mọi x.
B = x2 – 2x + 9y2 – 6y + 3
7/ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A,B,C và giá trị lớn nhất của biểu thức D,E:
A = x2 – 4x + 1 B = 4×2 + 4x + 11 C = (x -1)(x + 3)(x + 2)(x + 6)
D = 5 – 8x – x2 E = 4x – x2 +1
8/ Xác định a để đa thức: x3 + x2 + a – x chia hết cho(x + 1)2
9/ Cho các phân thức sau:
A = B = C = D = E = F =
a) Với đIều kiện nào của x thì giá trị của các phân thức trên xác định.
b)Tìm x để giá trị của các pthức trên bằng 0.
c)Rút gọn phân thức trên.
10) Thực hiện các phép tính sau:
a) + b) c) + + d)
11/ Chứng minh rằng:
a)52005 + 52003 chia hết cho 13 b) a2 + b2 + 1 ( ab + a + b
Cho a + b + c = 0. chứng minh: a3 + b3 + c3 = 3abc
12/ a) Tìm giá trị của a,b biết: a2 – 2a + 6b + b2 = -10
b) Tính giá trị của biểu thức: A =nếu
13/ Rút gọn biểu thức:A = :
14) Chứng minh đẳng thức::
15 : Cho biểu thức :a) Rút gọn A.
b) Tính giá trị của biểu thức A tại x thoả mãn: 2×2 + x = 0 c) Tìm x để A= d) Tìm x nguyên để A nguyên dương.
16. Cho biểu thức :

a) Rút gọn B. b) Tính giá trị của biểu thức B tại x thoả mãn: (2x + 1( = 5
c) Tìm x để B = d) Tìm x để B < 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.