on tap – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về on tap, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trắc nghiệm ôn tập chương I – Số học 6 1/ Tập hợp các số chẵn nhỏ hơn 8 là A. M = 2; 4; 6; 8 B. M = 6; 2; 4; 0 C. M = 0; 2; 4; 6; 8 D. M = 2; 8; 6;4 2/ Tập hợp E các số tự nhiên có số phần tử nhỏ hơn 49 là : A. 48 B. 49 C. 47 D. Một kết quả khác 3/ Số các số có 6 chữ số khác nhau là : A. 900000 B. 90000 C. 901001 D. Một kết quả khác 4/ Viết các số tự nhiên từ 100 đến 999 có số chữ số 7 cần dùng là : A. 300 B. 280 C. 100 D. Một kết quả khác 5/ Kết quả phép tính : 1978 – 200 . 8 + 105 : 3 là : A. 468 B. 413 C. 591 D. Một kết quả khác 6/ Kết quả phép tính : 23 + 32 – 15 là : A. 12 B. 2 C. 16 D. 7 7/ Kết quả phép tính : ( 73 + 54 ) . ( 43 + 53 ) . ( 42 – 24 ) là : A. 84954 B. 46287 C. 26873 D. Một kết quả khác 8/ Cho a là số lớn nhất có n chữ số, b là số nhỏ nhất có n + 1 chữ số thì : A. a = b B. a > b C. a t C. m < t D. m = t + 5 11/ Mọi số tự nhiên có ba chữ số giống nhau đều là bội của : A/ 37 B/ 111 C/ 11 D/ 3 Chỉ ra đáp án sai 12/ Chữ số x mà 106 + x là bội của 7 là : A/ 13 B/ 20 C/ 6 D/ 27 13/ Điền vào chỗ trống : A/ Các số tự nhiên có hai chữ số là ước của 36 là …….. B/ Các số tự nhiên có hai chữ số là bội của 17 là ……… C/ Các số tự nhiên vừa là ước của 30 vừa là ước của 18 là ……… 14/ Có bao nhiêu số có dạng 7a39b chia hết cho 15 ? A/ 3 B/ 4 C/ 5 D/ 6 E/ 7 15/ Số có hai chữ số là ước của 60 là : A/ 60 B/ 12 C/ 14 D/ 15 E/ 30 Chỉ ra đáp án sai 16/ Các số vừa là ước của 45 vừa là ước của 75 là : A/ 3 B/ 5 C/ 15 D/ 9 Chỉ ra đáp án sai 17/ Gọi M là tập hợp các số có hai chữ số là ước của 132 Gọi N là tập hợp các số có hai chữ số là bội của 12 . Khi đó : A/ 24M B/ 66N C/ M = ( 11 ,12 ,22 , 33 , 66 ( D/ 12M và 12N 18/ Biết : a.b = 56 ; 6m = n Chọn một trong các từ ước , bội , 6 , 56 điền vào chỗ trống để được phát biểu đúng : A/ a là. …. của .. … B/ b là ……..của ……… C/ m là của ……n D/ n là ……..của m 19/ Phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố là : A/ 23.3. 5 B/ 22.3. 5 C/2.32. 5 D/22.32. 5 20/ ước của số 120 là : A/ 16 B/ 12 D/ 14 D/ 17 @@@@@@@@@@@
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.