on tap – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về on tap, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Điền vào chỗ trống cho thích hợp:
a) ………. b) ……….
c) ……….. d) ……
e) …… f) ……
g) ……. h) ……
i) …… k) …….
l) ……. m) ……
n) ……. o) ……..
p) ….
Thực hiện phép tính:
a) b)
c) d)
e) f)
g) h)
i) k)
l) m)
Tính giá trị biểu thức bằng cách vận dụng hằng đẳng thức:
a) với b) với
ĐS: a) b) .
Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào x:
a) b)
c) với d)
e) f)
ĐS: a) 29 b) 8 c) –1 d) 8 e) 2 f) 29
Giải các phương trình sau:
a)
b)
c)
d)
ĐS: a) b) c) d)
So sánh hai số bằng cách vận dụng hằng đẳng thức:
a) và
b) và
c) và
d) và
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
a) b)
c) d)
e) f)
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
a) b)
c) d)
e) f)
g)
HD: g)
Cho a+b=5 và a.b = 6 . Hãy tính giá tri các biểu thức sau đây:
a) b) c)

LUYỆN TẬP 1
a/
f/

b/

g/

c/

g/

d/

k/

e/ 2x(x+ 3×2( 1- 2x )- 5x( 2 – 5x)

a) biết a + b = 7 ; a.b = 12 b) biết a – b = 20; a.b = 3
b) biết a.b = 6 và a + b = -5 c) biết a.b = 3 và a – b = 1
Bài 7. Chứng minh các biểu thức sau có giá trị dương với mọi giá trị của biến?
a) A = b)
c) C = d) D =
Bài 8. Cho và . Tính
LUYỆN TẬP 2 PHÂN TÍCH THÀNH NHÂN TỬ VÀ VẬN DỤNG VÀO TÌM x…..
1/ x

2/

3/ x(x + 4 ) – 5( x – 4) = 0

4/

5/ x( x + 3) – 2x – 6 = 0

6/ x(x – 10) – 20 + 2x = 0

7/ x2 + 8x – 3x – 24 = 0

8/ x2 – 5x – 24 = 0

9/ x

10/

Bài 3. Phân tích thành nhân tử:
1/ a/
………………………………………………………………………………………………………………
2/ b/
………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4. Phân tích thành nhân tử:
1/
2/ 4/
3/ 5/
Bài 5. Tính:
a) b) c)
d) e) = f) 452 – 25 =
Bài 6.Chứng minh rằng:
a) chia hết cho

Hỏi và đáp