ON TAP KY I(NP) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về ON TAP KY I(NP), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI TẬP PHÂN THỨC
Bài 1. Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng minh các đẳng thức sau:
a); b) ; c) ; d) ; e); f) ;
Bài 2:Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau, hãy tìm đa thức A trong mỗi đẳng thức sau.
a) ; b) ;
Bài 3:Ba phân thức sau có bằng nhau không? .
Bài 1: Rút gọn các phân thức sau:
a) b) c) d) e) f)g)
h)i) j) k) l)
Bài 2:Thực hiện phép tính và rút gọn:
1) 2) ; 3) ;
4) 5) 6)
7); 8); 9);
10); 11) 12) –
Bài3: Rút gọn các biểu thức sau:
1/ 2/ 3/
4/ ; 5/ 6/ + +
7/ 8/ 9/
10/ 11/ 12/
A = .
Bài 3:Tính và rút gọn các biểu thức đại số sau :
1/ 2/ 3/ 4/
5/ 6/ 7/ 8/
9/ 10/ 11/
Bài 4:Rút gọn các biểu thức đại số sau:
A =
C D = ( x – 3 ) ( x2 + 3x + 9 ) – x2( x – 1 A = :
B =
D =

Bài 5:Chứng minh đẳng thức
1/ 2/ 3/
Bài 6:*CM các biểu thức sau không phụ thuộc vào x
a) ; b) .

Bài 7: Tìm ĐKXĐ của phân thức
Cho các phân thức sau:
A = B = C = D = E =
F = G =; H =; I = J =;

a) Với đIều kiện nào của x thì giá trị của các phân thức trên xác định.
b)Tìm x để giá trị của các pthức trên bằng 0.
c)Rút gọn phân thức A,B,C,D,E,F

Tìm số chưa biết
Bài 1:Tìm x, biết:
1/ 2/
Bài 2:Với giá trị nào của x thì giá trị các biểu thức sau bằng 0.
1/ 2/
Bài 3: Với giá trị nào của x thì 2 biểu thức sau có giá tri bằng nhau:
1/ và 2/ và
Bài 4:
1/ Tìm x để biểu thức có giá trị bằng 1
2/ Tìm x để biểu thức có giá trị bằng
Bài 5:Tìm giá trị của x để :
1/ Biểu thức A = có giá trị dương, giá trị âm
2/ Biểu thức B = có giá trị dương, giá trị âm
3/ Biểu thức C = có giá trị dương, giá trị âm
4/ Biểu thức D = có giá trị không âm
Bài 6:a)Tìm các số a và b sao cho phân thức viết được thành
b)Tìm A, B, C để có : .
c) Tìm a,b,c sao cho ;
d)Tìm a,b,c sao cho ;

Tính giá trị của biểu thức
Tính giá trị của các biểu thức sau:
a) với a = 3, x = ; b) với x = 98 c) với x = ;
d) với x = ; e) với a = , b = ; f) với a = 0,1;
g) với x + 2y = 5; h) với 3x – 9y = 1.
i) với x = 1; y = :

2/ Tính giá trị của biểu thức
a) với x = 3,1 b) với y = -3
3/ Cho .Tính giá trị các biểu thức :
a) b) c)
4/ Cho 3y – x = 6.Tính giá trị các biểu thức :
5/ Cho 3x – y = 3z và 2x + y = 7z. Tớnh giỏ trị của biểu thức :
( với )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.