On Tap HKII Toan 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về On Tap HKII Toan 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề cương Ôn tập học kỳ II- toán 9
năm học 2010 – 2011
A. Đại Số :
I. Bài tập trắc nghiệm: Em hãy chọn câu trả lời đúng:
Bài 1: Phương trình có nghiệm duy nhất khi k bằng:
A. -2 B. 2 C. D. Một đáp số khác.
Bài 2: Phương trình có hai nghiệm x1, x2 ( x1 < x2). Thế thì ( x1+ 2 x2) bằng:
A. 682 B. 683 C. 342 D. Một đáp số khác.
Bài 3: Phương trình có hai nghiệm x1,x2 ( x1 < x2). Thế thì (3×1+x2) bằng:
A. -279 B. 281 C. – 835 D. Một đáp số khác.
Bài 4: Cho phương trình . Giả sử phương trình có hai nghiệm khác 0 là x1, x2. thế thì bằng:
A.-1 B.1 C. D.
Bài 5: Phương trình có nghiệm kép khi k bằng:
A. 9 hoặc -7 B. -7 C. 9 hoặc 7 D. -9 hoặc -7
Bài 6: Biết phương trình có hai nghiệm x1 và x2 mà
x12 + x22 = 5 . Thế thì tổng hai nghiệm là:
A. -1 B. 1 C. -2 D. 2
Bài 7: Phương trình là phương trình bậc hai khi:
A. B. hoặc
C. hoặc D. và
Bài 8: Cho phương trình: . Khi đó phương trình có:
A. Hai nghiệm cùng âm. B. Hai nghiệm trái dấu.
C. Hai nghiệm cùng dương. D. Hai nghiệm không âm.
Bài 9: Gọi x1, x2 là nghiệm của phương trình . Khi đó ta có giá trị của biểu thức là: A. B. C. D.
Bài 10: Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi:
A. B. C. D.
Bài 11: Toạ độ giao điểm của Parabol và đường thẳng y = x+4 là :
A. B. và ( – 4; 0) C. (2;6) và (4;8) D. (4;8) và (-2;2)
Bài 12: Đường thẳng y = ax + b song song với đường thẳng 2x + y-1 = 0 và tiếp xúc với parabol y= x2 khi:
A. a = – 2; b = -1 B. a = 2; b = -1 C. a = -1; b = -1 D. a = -1; b =1
Bài 13: Parabol (P) có phương trình y = -x2 đi qua hai điểm A, B lần lượt có hoành độ là và. Khi đó ta có:
A.Tam giác AOB vuông. B. Tam giác AOB vuông cân.
C. Tam giác AOB đều D. Tam giác AOB cân.
Bài 14: Cho phương trình (1) . Khi đó phương trình bậc hai có hai nghiệm và (trong đó x1; x2 là hai nghiệm của phương trình(1))là:
A. B.
C. D.
Bài 15: Điểm cố định mà đường thẳng m2 x- my + m2 + 2m = 0 luôn đi qua với mọi giá trị của m là: A. (-1;2) B.( 0;0) C. (1;2) D.( -1; -2)
Bài 16: Cho phương trình ; giả sử phương trình có hai nghiệm x1; x2
Biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất bằng:
A. – 8 B. – 5 C. – 9 D. -10
Bài 17: Giải phương trình . Ta có:
A. Một nghiệm là số vô tỷ

Hỏi và đáp