Ôn tap HK II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Ôn tap HK II, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7 KII- ĐẠI SỐ
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức sau:
a) tại x= 2 b) tại x= 2: y= -1
Bài 2: Thu gọn các đa thức sau: a) b)
Bài 3: Cho

a) Thu gọn các đa thức trên và sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tính c) Tính d) Tính Q tai x= -1
Bài 5 Tìm nghiệm của đa thức: a) b)
Bài 6 Cho biểu thức M = – 3×2 y4.( y4z3x).( zyx3)
a) Thu gọn M. b) Tính giá trị của M khi x = 1; y = –1; z = 2
Bài 7 Cho hai đa thức:
A(x) = 13×4 + 3×2 + 15x + 7×2 – 10×4 – 7x – 6 – 8x + 15
B(x) = 5×4 + 10 – 5×2 – 18 + 3x – 10×2 – 3x – 4×4
Thu gọn và sắp xếp mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến .
Tính M(x) = A(x) + B(x) ; N(x) = A(x) – B(x)
Chứng tỏ rằng x = –1 và x = 1 là ngiệm của M(x) nhưng không là nghiệm của N(x)
Bài 8 Tìm nghiệm của đa thức sau: a) A(x) = 2x – 6 b) B(x) = 3x +
Bài 9 Tính giá trị biểu thức :
tại x = – 1 ; tại x = y = 2
Bài 10 Thu gọn các đơn thức sau, tìm bậc đơn thức thu được:
a) ; b)
Bài 11 Cho đa thức:

Thu gọn và sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến.
Tính M(x) = A(x) + B(x) ; N(x) = A(x) – B(x)
Chứng tỏ x=2 là nghiệm của N(x) nhưng không là nghiệm của M(x).
Bài 12 Thu gọn hai đơn thức A = xy2 z(– 3×2 y )2 B = x2yz(2xy)2z
Bài 13 Tính giá trị của biểu thức
A = 2×2 + x – 1 với x = 2 ; B = Với x = -1 ; y = –3
Bài 14 Cho hai đa thức :
P(x) = 5×2 – 4×4 + 3×5 + + 3 và Q(x) = –+ 3×5 – x3 + 4x – 2×4
a./ Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo luỹ thừa giảm dần của biến .
b./ Tính P(x ) + Q(x) và P(x) – Q(x)
Bài 15 Cho đa thức f(x) = x2 -7x + 6 .
Chứng tỏ x = 1 và x= 6 là nghiệm của đa thức trên .
Bài 16 Cho đơn thức
Thu gọn và xác định hệ số, phần biến, bậc của đa thức.
Tính giá trị của M tại và .
Bài 17 Cho . .
Tính M(x) = và N(x) = .
Chứng tỏ x = 1 là nghiệm M(x) nhưng không phải là nghiệm của N(x)
Bài 18 Thu gọn và tìm bậc của đơn thức sau:
a) A = b) B = -x2y3(- 2xy2)2
Bài 19 Cho hai đa thức :
A(x) = 2×4 – 5×3 – x4 – 6×2 + 5 + 5×2 – 10 + x
B(x) = -7 – 4x + 6×4 + 6 + 3x – x3 – 3×4
a) Thu gọn, sắp xếp các hạng tử của đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến
b) Tính A(x) + B(x) và A(x) – B(x)
c)Chứng tỏ x = 1 là nghiệm của B(x) nhưng không là nghiệm của A(x)
Bài 20 Tính giá trị các biểu thức sau:
A = x2y3 +xy taïi x = 1 ; y = B= 8×2 – x + 5 taïi x = – 3 ; x = –
Bài 21 Thu gọn biểu thức sau
: a) b) (-3 x3y4z)2.xy5z3
Bài 22: (3 điểm) Cho hai đa thức :
f(x) = 2×5 – x3 + x2 – x5 –3×4 – x3 + 2x – 1
g(x) = 2×2 + 1 + 2x – 4x + x5 – 3×4 – x2 + 24 -2×3
a) Thu gọn và sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm của biến
b)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.