Ôn tập hình học 9 chương I bằng trắc nghiệm – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Ôn tập hình học 9 chương I bằng trắc nghiệm, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chương trình ôn tập hình học 9 chương I

1,
Cho tam giác vuông ABC có cạnh huyền BC = 15, cạnh góc vuông AB = 9. Thì bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC là:
Chọn câu trả lời đúng:

A. 8

B. 6

C. 3

D. 4

Số câu hỏi ngẫu nhiên được yêu cầu thì nhiều hơn danh mục này chứa đựng ! ()

2,
Cho tam giác ABC vuông cân tại A, trung tuyến BM. Gọi D là hình chiếu của C lên BM, H là hình chiếu của D lên AC. Khi đó các khẳng định sau, khẳng định nào là sai?
Chọn câu trả lời đúng:

A.

B.

C.

D.

Số câu hỏi ngẫu nhiên được yêu cầu thì nhiều hơn danh mục này chứa đựng ! ()

3,
Cho tam giác ABC có đường cao AH. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
Chọn câu trả lời đúng:

A. Nếu AH2=BH.CH thì tam giác ABC vuông tại A.

B. Nếu thì tam giác ABC vuông tại A

C. Nếu AB2 = BH.BC thì tam giác ABC vuông tại A.

D. Nếu AH.BC = AB.AC thì tam giác ABC vuông tại A.

Số câu hỏi ngẫu nhiên được yêu cầu thì nhiều hơn danh mục này chứa đựng ! ()

Số câu hỏi ngẫu nhiên được yêu cầu thì nhiều hơn danh mục này chứa đựng ! ()

Số câu hỏi ngẫu nhiên được yêu cầu thì nhiều hơn danh mục này chứa đựng ! ()

4,

Trong tam giác vuông ở hình vẽ bên (H là chân đường cao của A xuống cạnh BC), tỷ số giá trị đúng của là số nào?
Chọn câu trả lời đúng:

A.

B.

C.

D.

5
Cho tam giác . Nếu biết , thì cạnh là số nào?
Chọn câu trả lời đúng:

A.

B.

C.

D.

6
Trong hình vẽ sau: trong đó . Khi đó độ dài của BC bằng:
Chọn câu trả lời đúng:

A. 2

B. 1,73

C. 1,25

D. 1,5

7
Cho tam giác XYW vuông tại X: Góc có giá trị là:
Chọn câu trả lời đúng:

A.

B.

C.

D.

8
Cho tam giác vuông DEF như hình vẽ: Khi đó độ dài của cạnh EF là:
Chọn câu trả lời đúng:

A. 2,52

B. 2

C. 3

D. 2,3

9
Cho tam giác vuông tại A nếu và Số đo x của cạnh huyền BC là số nào?
Chọn câu trả lời đúng:

A.

B.

C.

D.

10
Tam giác vuông ở hình vẽ bên : có và . Độ dài cạnh là số nào?
Chọn câu trả lời đúng:

A.

B.

C.

D.

11
Cho tam giác ABC vuông tại A như hình vẽ sau: Khi đó độ dài cạnh AB bằng:
Chọn câu trả lời đúng:

A. 1

B. 3,381

C. 6

D. 5,5

12
Cho tam giác RST vuông tại R: Khi đó góc bằng:
Chọn câu trả lời đúng:

A.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.