on tap hinh 9- vao lop 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về on tap hinh 9- vao lop 10, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2010- 2011
MÔN HÌNH HOC
Bài 1: Cho tam giác ABC nhọn có . Đường tròn tâm I nội tiếp tam giác ABC
tiếp xúc với các cạnh AB, BC, CA lần lượt tại M, N, E; gọi K là giao điểm của BI
và NE.
1. Chứng minh
2. Chứng minh năm điểm A, M, I, K, E cùng nằm trên một đường tròn.
3. Gọi T là giao điểm của BI và AC, chứng minh KT. BN = KB. ET.
Bài 2: Cho (ABC có các đường cao BD và CE.Đường thẳng DE cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác tại hai điểm M và N.
Chứng minh:BEDC là một tứ giác nội tiếp.
Chứng minh:
Chứng minh: DE song song với tiếp tuyến tai A của đường tròn ngoại tiếp tam giác.
Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.Chứng minh: OA là phân giác
của
Chứng tỏ: AM2=AE.AB.
3: Cho tam giác ABC vuông ở A, có AB = 14 cm, BC = 50cm. Đường phân giác của góc
ABC và đường trung trực của cạnh AC cắt nhau tại E.
1. Chứng minh tứ giác ABCE nội tiếp được trong một đường tròn. Xác định tâm O của
của đừng tròn này
2. Tính độ dài BE.
3. Vẽ đường kính EF của đường tròn tâm (O). AE và BF cắt nhau tại P. Chứng minh các
đường thẳng BE, PO, AF đồng quy.
4. Tính diện tích phần hình tròn tâm (O) nằm ngoài ngũ giác ABFCE.
Bài 4:
Cho(O) đường kính AC.trên đoạn OC lấy điểm B và vẽ đường tròn tâm O’, đường kính BC.Gọi M là trung điểm của đoạn AB.Từ M vẽ dây cung DE vuông góc với AB;DC cắt đường tròn tâm O’ tại I.
1.Tứ giác ADBE là hình gì?
2.Chứng minh tứ giác DMBI nội tiếp.
3. Chứng minh B;I;C thẳng hàng và MI=MD.
4. Chứng minh MC.DB=MI.DC
5. Chứng minh MI là tiếp tuyến của (O’)
Bài 5:
Cho (ABC có góc A=1v.Trên AC lấy điểm M sao cho AMMC.Dựng đường tròn tâm O đường kính MC;đường tròn này cắt BC tại E.Đường thẳng BM cắt (O) tại D và đường thẳng AD cắt (O) tại S.
Chứng minh ADCB nội tiếp.
Chứng minh ME là phân giác của góc AED.
Chứng minh
Chứng tỏ ME là phân giác của góc AED.
Chứng minh ba đường thẳng BA;EM;CD đồng quy.
Bài 8:
Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn và AB

Hỏi và đáp