Ôn tập HH9 – C1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Ôn tập HH9 – C1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHIẾU BÀI TẬP
Thời gian giao:
Thời gian hoàn thành:

Nội dung: Ôn tập chương I
Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Name: Lớp: 9….

Phần 1. HỆ THỨC GIỮA CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO

STT
Công thức
Đối tượng trong hệ thức
Nội dung ngắn gọn

1
b2 = a.b’
c2 = a.c’
Cạnh góc vuông
Hình chiếu
Cạnh huyền
(Cạnh góc vuông)2 = Cạnh huyền . hình chiếu

2
h2 = b’.c’
Đường cao
2 hình chiếu
(Đường cao)2 = hình chiếu 1 . hình chiếu 2

3
b.c = a.h
2 cạnh góc vuông
Cạnh huyền
Đường cao
Cạnh gv 1 . Cạnh gv 2 = cạnh huyền . đường cao

4

Đường cao
2 cạnh góc vuông

5
Pitago
a2 = b2 + c2
Cạnh huyền
2 cạnh góc vuông
(Cạnh huyền)2 = (Cạnh GV1)2 + (Cạnh GV2)2

Bài tập vận dụng 1: Cho tam giác ABC vuông ở A có đường cao AH. Trong các đoạn thẳng AB, AC, BC, AH, BH, CH hãy tính độ dài các đoạn thẳng còn lại nếu biết.
a) AB = 6cm; AC = 8cm. Tính ………………………………………………..

b) AB = 15cm; HB = 9cm. Tính ………………………………………

c) AC = 44cm; BC = 55cm. Tính …………………………………………

d) AC = 40cm; AH = 24cm. Tính ………………………………………….

e) AH = 9,6cm; HC = 72cm. Tính …………………………………………………………………….

Bài tập áp dụng 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH, phân giác AD. Biết BD = 15cm, DC = 20cm. Tính AH, AD ?

Bài tập áp dụng 3. Cho tam giác ABC cân ở A có đường cao AH = 32cm, đường cao BK = 38,4cm.
Tính các cạnh của tam giác ABC.
Đường trung trực của AC cắt AH tại O. Tính OH?

Phần 2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN

* 1 số tính chất khác:
– Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng cosin góc kia, tang góc này bằng cotang góc kia.
– Với góc nhọn bất kỳ ta luôn có:
0 < sin < 1 ; 0 < cos < 1

Bài tập áp dụng 1. Cho góc nhọn , biết sin= 0,6. Hãy tính các tỉ số lượng giác còn lại của .

Bài tập áp dụng 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết sinB = 0,4. Hãy tính các tỉ số lượng giác của góc A.

Bài tập áp dụng 3. Tính giá trị các biểu thức:
A = (sin1o + sin2o + sin3o + …. + sin88o + sin89o) – (cos1o + cos2o + cos3o + ….+ cos88o + cos89o)
B = tg1o. tg2o . tg3o …..tg88o.tg89o
C = cotg1o. cotg2o . cotg3o ….. cotg88o. cotg89o
D = sin2 1o + sin2 2o + sin2 3o + …. + sin2 88o + sin2 89o

Bài tập áp dụng 4. Chứng minh rằng với góc nhọn bất kỳ ta có:
a) b)
c) d)

Hỏi và đáp