ÔN TẬP HÈ CHO HS – LỚP 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về ÔN TẬP HÈ CHO HS – LỚP 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

A. LÝ THUYẾT
Câu 1: Phát biểu định nghĩa phương trình bật nhất môt ẩn, bất phương trình bật nhất môt ẩn .Cho ví dụ minh hoạ
Câu 2: Thế nào là hai phương trình tương tương ? Nêu hai quy tắc biến đổi tương tương phương trình. Cho bài minh hoạ hai quy tắc biến đổi đó?
Câu 3: Thế nào là hai bất phương trình tương tương ? Nêu quy tắc biến đổi bất phương trình. Cho bài minh hoạ các quy tắc biến đổi đó?
Câu 4:
a) Phát biểu tính chất đường phân giác của một góc trong tam giác.Vẽ hình ghi giả thuyết , kết luận
b) Phát biểu đ ịnh lí Talét, định lí Talét đảo và hệ quả của nó.Vẽ hình và ghi GT – KL cho các trường hợp
Câu 5 Thế nào là hại tam giác đồng dạng? Nêu các trường hợp đồng dạng của hai tam giác, hai tam giác vuông.
Câu 6
a) Viết công thức tính thể tích hình lập phương cạnh x.
b) Áp dụng: Tính thể tích hình lập phương với a = 15dm. Hình lập phương đó chứa được bao nhiêu lít nước?
Câu 7
a) Nêu công thức tính thể tích hình chóp.
b) Áp dụng tính thể tích hình chóp tứ giác đều. Biết cạnh tứ giác đều 12cm đường cao 10cm.
B : TỰ LUẬN
DẠNG I: Giải các phương trình sau
Bài 1
a) 2x +1 = 15-5x b/ 3x – 2 = 2x + 5 c) 7(x – 2) = 5(3x + 1)
d/ 2x + 5 = 20 – 3x e/- 4x + 8 = 0 f/ x – 3 = 18 – 5x
g/ x(2x – 1) = 0 h/ 3x – 1 = x + 3 i/
j/ 2(x +1) = 5x – 7 k) 2x + 6 = 0 l)
m) 2x – 3 = 0 n) 4x + 20 = 0 o/ 1 + =
p) 15 – 7x = 9 – 3x q) + x = r)
Bài 2
a) y(y2-1) = y2 – 5y + 6 = 0 b) y( y – )( 2y + 5 ) = 0 c) 4y2 +1= 4y
d) y2 – 2y = 80 g) (2y – 1)2 – (y + 3)2 = 0 h) 2y2 (11y = 0 i) (2y – 3)(y +1)+ y(y – 2) = 3(y +2)2 j) (y – 2y + 1) – 9 = 0
Bài 3
a) b) c) d)
e) f) g) = 3x – 2 h)
i)
Bài 4
a) b/ ( x – 2 ) (x – 6 ) = 0 c /
d) f/ g)
h) = 2 i) j)
k) l) m)
n) o) p)
p) q)
DẠNG II: Giải bất phương trình và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số
Bài 1: Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số
a) b)3x – (7x + 2) >5x + 4 c) – < 1
d) e) 2x + 5 7 f)2x – 3 ≥ 0
g) h) i) – 4 + 2x < 0.
j) k) 2x + 3( x – 2 ) < 5x – ( 2x – 4 )
l) m) 2(2x – 3 )( x + 4 ) < ( x – 2 )2 + 1
n) o) x(x – 2) – (x + 1)(x + 2) 9 – 2x
q) 3x + 4 >2x +3 . r) 3x- s) 4x – 8 3(3x – 1 ) – 2x + 1
t

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.