ÔN TẬP ĐẠI SỐ 9 HK1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về ÔN TẬP ĐẠI SỐ 9 HK1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI TẬP CĂN THỨC CƠ BẢN
Bài 1 Vớí Những giá trị nào của x thì các căn thức sau có nghĩa
a) b) c) d)
Bài 2 So sánh hai số sau :
a) 3 và 2 b) 4 và c) và 3
Bài 3: Rút gọn các biểu thức sau :
a) A = ; b) B =
c) C = d) D =
Bài 4 : Thực hiện phép tính, rút gọn các biểu thức sau
a) A = b) B=
c)C = d) D =
Bài 5: Thực hiện các phép tính sau đây:
a. b.
c. d.
e. g.
Bài 6: Thực hiện các phép tính sau đây:
a. b.
c. d.
e. f. g.
h. i.
Bài 7: Trục căn thức ở mẫu các biểu thức sau
a) b) c) d)
Bài 8 : Rút gọn biểu thức
a) A = b) B =
c) C = d) D =
Bài 9 : Rút gọn biểu thức
a) A = b) B =
c) C = d) D =
g) G = h) H = với x≥ 2
Bài 10: Thực hiện các phép tính sau đây: ( Dành cho hs khá giỏi)
a.
b. c.
d. e.
Bài 11 : Chứng minh
a) b)
c) d)
e) f) (): =-2
Bài 12 : Chứng minh a) với x >0 và y >0
b) = a – b với a>0, b>0 và ab
c) = 1- a với a và a

Bài 13 :Tìm x biết : a) b) = 3
c) d)
e) f)
Bài 14: Tìm các giá trị nguyên của x để các biểu thức sau có giá trị nguyên
a)A = b) B = c) C = d) D =
Bài 16: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a b. c. xy-y
d. f. e.
Bài 17: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần : ;;
Dạng tổng hợp :
Bài 18: Cho các biểu thức : A = B =
a) Tìm tập xác định của B rồi rút gọn B b) Tính giá trị biểu thức A c ) Tìm x để A = B
Bài 19: Cho các biểu thức :
Q = với a>b>0
a)Rút gọn biểu thức Q b) Xác định Q khi a=3b
Bài 20: Cho các biểu thức :
A = B =( ĐK :x0; x1)
a) Rút gọn các biểu thức A và B b) Tìm x để A =B.
Bài 21 : Cho biểu thức : Q=
a) Rút gọn biểu thức Q. b) Tìm x để Q= .
c)Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức Q có giá trị nguyên.
Bài 22: Cho biểu thức : A=
a) Tìm tập xác định của biểu thức A b) Rút gọn biểu thức A
c)Chứng minh rằng A>0 với mọi x 1
Bài 23: Cho biểu thức E =
a)Rút gọn biểu thức E b) Tìm x để E = 2.
c)Tính giá trị của E khi x =
Bài 24: Cho biểu thức P =
a) Rút gọn P nếu x0, x4 b)Tìm x để P = 2
Bài 25: Cho biểu thức Q =
a) Rút gọn Q với a >0 , a4 và a1 b)Tìm giá trị của a để Q dương.
Bài 26: Cho biểu thức P =
a)Tìm điều kiện của x để P xác định – Rút gọn P
b)Tìm các giá trị của x để P < 0 c)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.