ôn tập Đại số 7 kì II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ôn tập Đại số 7 kì II, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

B. ĐƠN, ĐA THỨC

Câu 1. Cho các đa thức: f(x) = x3 – 2×2 + 3x + 1

g(x) = x3 + x – 1

h(x) = 2×2 – 1

a) Tính: f(x) – g(x) + h(x)

b) Tìm x sao cho f(x) – g(x) + h(x) = 0

Câu 2 .
Cho P(x) = x3 – 2x + 1 ; Q(x) = 2×2 – 2×3 + x – 5.
Tính a) P(x) + Q(x); b) P(x)-Q(x)

Câu 3: Cho hai đa thức:
A(x) = –4×5 – x3 + 4×2 + 5x + 9 + 4×5 – 6×2 – 2
B(x) = –3×4 – 2×3 + 10×2 – 8x + 5×3 – 7 – 2×3 + 8x
a) Thu gọn mỗi đa thức trên rồi sắp xếp chúng theo lũy thừa giảm dần của biến. b) Tính P(x) = A(x) + B(x) và Q(x) = A(x) – B(x)
c) Chứng tỏ x = –1 là nghiệm của đa thức P(x).

Câu 4:
Cho f(x) = x3 − 2x + 1, g(x) = 2×2 − x3 + x −3
a) Tính f(x) + g(x) ; f(x) − g(x).
b) Tính f(x) +g(x) tại x = – 1; x =-2

Câu 5 Cho đa thức
M = x2 + 5×4 − 3×3 + x2 + 4×4 + 3×3 − x + 5
N = x − 5×3 − 2×2 − 8×4 + 4 x3 − x + 5

a. Thu gọn và sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến

b. Tính M+N; M- N

Câu 6. Cho đa thức A = −2 xy 2 + 3xy + 5xy 2 + 5xy + 1

a. Thu gọn đa thức A.

b. Tính giá trị của A tại x= ;y=-1
Câu 7. Cho hai đa thức

P ( x) = 2×4 − 3×2 + x -2/3 và Q( x) = x4 − x3 + x2 +5/3

a. Tính M (x) = P( x) + Q( x)
b. Tính N ( x) = P( x) − Q( x) và tìm bậc của đa thức N ( x)

Câu 8. Cho hai đa thức: f(x) = 9 – x5 + 4x – 2×3 + x2 – 7×4

g(x) = x5 – 9 + 2×2 + 7×4 + 2×3 – 3x

a) Sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến
b) Tính tổng h(x) = f(x) + g(x).
c) Tìm nghiệm của đa thức h(x).

Câu 9: Cho P(x) = 2×3 – 2x – 5 ; Q(x) = –x3 + x2 + 1 – x.
Tính:
a. P(x) +Q(x);
b. P(x) − Q(x).

Câu 10: Cho đa thức f(x) = – 3×2 + x – 1 + x4 – x3– x2 + 3×4

g(x) = x4 + x2 – x3 + x – 5 + 5×3 – x2

a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến. b) Tính: f(x) – g(x); f(x) + g(x)
c) Tính g(x) tại x = –1.

C Câu 11) Cho đa thức P(x) = 2×3 + 2x – 3×2 + 1
Q(x) = 2×2 + 3×3 – x – 5
T Tính: a. P(x) + Q(x)
b. P(x) – Q(x)

Câu 12: Cho đa thức P = 5×2 – 7y2 + y – 1; Q = x2 – 2y2
a) Tìm đa thức M = P – Q

b) Tính giá trị của M tại x=1/2 và y=-1/5

Câu 13 Tìm đa thức A biết A + (3×2 y − 2xy3 ) = 2×2 y − 4xy3

Câu 14 Cho P( x) = x4 − 5x + 2 x2 + 1 và

Q( x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.