ÔN TẬP Đ 8-BS4-Đề 2.doc – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về ÔN TẬP Đ 8-BS4-Đề 2.doc, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

HỌ VÀ TÊN :
Đề 2

I- Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất
1) Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn
A) x + 2 = x – 3 B) (x – 2)(x + 1) = 0 C) ax + b = 0 D) x + 1 = 2x + 3
2) Cho phương trình 3x – 9 = 0, phương trình tương đương với phương trình đã cho là:
A) 3 – x = 0 B) 2x + 6 = 0 C) x2 – 9 = 0 D) 3x + 9 = 0
3) Phương trình x2 + 5 = x + 5 có nghiệm là:
A) x = 0 B) x = 1 C) x = 0 ; x = 1 D) x = 0 ; x = -1
4) Điều kiện xác định của phương trình là:
A) B) C) và D)
5) Số nghiệm của phương trình = 0 là:
A) 1 nghiệm B) 2 nghiệm C) 3 nghiệm D) vô nghiệm
6) Phương trình 3 – mx = 2 nhận x = 1 là nghiệm khi:
A) m = 0 B) m = -1 C) m = 1 D) m = 2
II- Tự luận:
Bài 1: Giải phương trình
a/ 2x + 1 = 5 + 3x b/
c/ d/
Bài 2: Một người đi xe đạp từ A đến B dài 50 km, lúc về người ấy đi theo đường khác chỉ dài 35 km nhưng vận tốc kém hơn lúc đi 6 km/h. Tính vận tốc lúc đi biết thời gian đi và về bằng nhau.
Bài 3: Một xe máy dự định đi từ A đến B dài 60 km .Xe máy đi nửa quãng đường đầu có vận tốc hơn vận tốc dự định là 10 km/h và nửa quãng đường sau có vận tốc kém hơn vận tốc dự định là 6 km/h nhưng xe máy vẫn đến B đúng giờ đã định . Tìm vận tốc và thời gian dự định của xe máy
BÀI LÀM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp