ON TAP CUOI NAM TOAN 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về ON TAP CUOI NAM TOAN 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÈ – MÔN TOÁN 7
Bài 1. Thực hiện phép tính:
1) 2) 3) 4) 5) 6)
7) 8)
Bài 2. Thực hiện phép tính: 1) 2) (0,125).(-3,7).(-2)3 3) 4) 5) 0,1. 6)
Bài 3. Tìm x: 1) 2) 3) 4)
5) 6) 7) 8)
9) 10) 11) 12)
Bài 4. Tìm số tự nhiên có 3 chữ số, biết số đó là bội của 18 và các chữ số của nó tỉ lệ theo 1: 2 : 3.
Bài 5. Một trường phổ thông có 3 lớp 7, tổng số học sinh của hai lớp 7A và 7B là 85 học sinh. Nếu chuyển 10 học sinh 7A sang 7C thì số học sinh 3 lớp tỉ lệ thuận là 7; 8; 9. Tính số học sinh của mỗi lớp.
Bài 6. Trên cùng một hệ trục toạ độ, vẽ đồ thị các hàm số sau: y = 2x; y = -2x; y = x
Bài 7. Cho các đa thức: f(x) = x3 – 2×2 + 3x + 1; g(x) = x3 + x – 1; h(x) = 2×2 – 1
a) Tính f (x) – g(x) + h(x). b) Tìm x sao cho f (x) – g(x) + h(x) = 0.
Bài 8. Cho các đa thức: f (x) = x3 – 2x + 1; g(x) = 2×2 – x3 + x – 3
a) Tính f (x) + g(x); f(x) – g(x). b) Tính f (x) + g(x) tại x = -1; x = -2.
Bài 9. Cho đa thức: A = -2xy2 + 3xy + 5xy2 + 5xy + 1.
a) Thu gọn đa thức A. b) Tính giá trị của A tại x = ; y = -1.
Bài 10. Cho 2 đa thức: f(x) = 9 – x5 + 4x – 2×3 + x2 – 7×4; g(x) = x5 – 9 + 2×2 + 7×4 + 2×3 – 3x
a) Tính tổng h (x) = f(x) + g(x). b) Tìm nghiệm của đa thức h(x).
Bài 11. Tìm đa thức A, biết: A + (3x2y – 2xy3) = 2x2y – 4xy3
Bài 12. Cho các đa thức: P(x) = x4 – 5x + 2×2 + 1; Q(x) = 5x + x2 + 5 – 3×2 + x4
a) Tìm M(x) = P(x) + Q(x). b) Chứng tỏ M(x) không có nghiệm.
Bài 13. Tìm nghiệm của đa thức 1) 4x + 9 2) -5x + 6 3) x2 – 1 4) x2 – 9
5) x2 – x 6) x2 – 2x 7) x2 – 3x 8) 3×2 – 4x
Bài 14. Tìm các số x, y, z biết:a) và 5x + y – 2z = 28 b) 3x = 2y; 7y = 5z; x – y + z = 32
c) và 2x + 3y – z = 50 d) và xyz = 810
Bài 15. Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng đưa cách tích sau về dạng tổng:
1) (a + b).(a + b) 2) (a – b)2 3) (a + b).(a – b) 4) (a + b)3
5) (a – b)3 6) (a + b).(a2 – ab + b2) 7) (a – b).(a2 + ab + b2)

B. PHẦN HÌNH HỌC
Bài 1. Cho góc nhọn xOy, điểm H nằm trên tia phân giác của góc xOy. Từ H dựng các đường vuông góc xuống hai cạnh Ox và Oy (A thuộc Ox và B thuộc Oy).
a) Chứng minh tam giác HAB là tam giác cân.
b) Gọi D là hình chiếu của điểm A trên Oy, C là giao điểm của AD với OH. Chứng minh BC vuông góc với Ox.
c) Khi góc xOy bằng 600, chứng minh OA

Hỏi và đáp