ÔN TẬP CHƯƠNG II SỐ 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về ÔN TẬP CHƯƠNG II SỐ 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN SỐ 6 CHƯƠNG II

Dạng 1: Thực hiện các phép tính
Bài 1 Tính :
a) ( -47 ) + ( -53 ) b) (–15) + (– 40) b) 52 – 72
c) (–25). ( –125) d) ( –225) : 25 e) (-2 – 4 ) . (-2 + 6 )
Bài 2. Tính:
a) 5.(-78 + 28) b) 6.(-65 + 25) c) (–23 + 47).( –2)

Dang 2: các tính chất của phép nhân, quy tắc dấu ngoặc để tính nhanh
(-4).(-3).(-125).25.(-8) b) (-4).9.(-125).25.(-8) c) 7.(– 25).(– 3)2.(– 4)
d) [ 93–( 20–7 )]:16 e) 53 – (–51) + (-53) + 49 f) 168 – (49) + (-68) + 4
g) 53 – (–7) + (-53) – 49 h) 25.(- 124) + 124. 25 i) (-11).36 – 64.11 k) 125.(- 24) + 24.125 l) 125.(-23) + 23.225 m) (-11).36 + 64.(- 11)

Dang 3 : Tìm số chưa biết trong một biểu thức
a) 5 + x = 9 – 10 b) x – 3 = 7 c) | x – 2| = 8 d) 2. |x – 1| = -7 – 21
e) 2.x – 18 = 10 f) g) x.y = -5 h) (x + 3).(y – 5) = -25
Dang 4 : Tìm GTTĐ của số cho trước, Tìm tất cả các ước , năm bội của một số cho trước:
Bài 1: 1) Tìm : ;;
2) Tìm tất cả các ước của -5; Tìm 5 bội nhỏ hơn 10 của 7.
Bài 1: 1) Tìm : ;;
2) Tìm tất cả các ước của -15; Tìm 5 bội nhỏ hơn 120 của 6.

Dang 5 : Tính tổng của một dãy phép tính:
Bài 1: Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thõa mãn:
a) -4 < x < 5 ; b) -7; c) -9
Bài 2: Tính tổng : 2 + (-3) + 4 + (-5) + … + 2008 + (-2009) + 2010 + (-2011) + 2012

Hỏi và đáp