Ôn tập chương I Toán 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Ôn tập chương I Toán 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN THI: NGỮ VĂN 8
Ngày thi: 22/06/2017
Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian giao đề
Đề bài:
Phần I: Trắc nghiệm khách quan: (2.0 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào phương án mà em cho là câu trả lời đúng nhất (A, B, C hoặc D):
Câu 1: Điền từ vào chỗ chấm: Với số dương a có số căn a gọi là …..…. .
( Tổng quát: ….….):
A.Với số dương a có số căn a gọi là căn bậc hai của một số( Tổng quát: x2=√a )
B.Với số dương a có số căn a gọi là căn bậc hai số đó( Tổng quát: √x=a)
C. Với số dương a có số căn a gọi là hằng đẳng thức( Tổng quát: √a2=  |a| )
D. Với số dương a có số căn a gọi là căn bậc hai số học( Tổng quát: x=√a)
Câu 2: Cho với a < 0 thì:
A. a = 3 B. a = –3 C. a = 3 D. a = 3 hoặc a = –3
Câu 3: a) Những dương a có căn bậc hai đó là:
-√a C. √a và –√a
√a D. √a và √-a
Câu 4: Rút gọn biểu thức:
a) √(2-√3)2 =………….
A. 2-√3 B. -2-√3 C. 2+√3 D. √3 -2
b) 2√a2 =…………. ( với a ≥ 0)
A. -2-a B. -2a C. √2a D. 2a
c) √(3-√11)2 =………….
A. 3+√11 B. √11 -3 C. -√11+3 D. -0.317
Câu 5: Điều kiện xác định của phương trình là
A. B. C. D. và
Câu 7. Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo tỉ số đồng dạng
k = . Chu vi tam giác ABC là 12cm, thì chu vi tam giác DEF là:
A. B. 3cm C. 5cm D. 20cm
Phần II: Tự luận: (8.0 điểm):
Câu 1 : Phân tích đa thức thành nhân tử: (1.0 điểm).
a) x2-3 b) x2-6
c) x2-2√3.x+3 d) x2-2.√5.x+5
Câu 2 : a) Giải phương trình: (0.5 điểm)
a) x2-5=0 b) x2+2√11.x+11=0
b) Tìm x: (1.0 điểm)
a) √16x = 8 b) √4x = √5
c) √9(x-1) = 21 d) √4(1-x)2-6=0
Câu 3: a) Tính nhanh: (0.5 điểm)
a) √0.16 . 0.64 . 225 b) √1.3 . 52 . 10
b) So sánh: (0.5 điểm)
a) 2 và √3 b) 4 và √11
c) Tìm số x không âm biết: (1.5 điểm)
Ví dụ :
a) √x >4 b) √x-5 ≥ 0
Ta có: √x >4 (=) √x > √16
=) x > 16
Kết hợp điều kiện x > 16
c) √x ≤ 3 d) 2√x < 1
Câu 4: Tìm điều kiện xác định của: ( 1.5 điểm)
a) √x-1 b) √4-2x
c) 2x-1 (phần) √2x+5 d) √-x2-4
Câu 5: Giải phương trình: (1.5 điểm)
√x2 = 7 b) 2√x2-6x+9-4 = 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.