ÔN TẬP CHƯƠNG I- ĐẠI SỐ 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ÔN TẬP CHƯƠNG I- ĐẠI SỐ 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN THI TUYỂN SINH – LỚP 10
NĂM HỌC : 2006 – 2007
BÀI TẬP
I/ CÁC BÀI TẬP ĐƠN GIẢN :
Bài 1 : Tìm ĐK để biểu thức sau có nghĩa :
a) b) c) d)
ef)
Bài 2: Rút gọn :
a
b)4
c)2ab5a2b a .b ( 0)
d)
e) (3231)2
f)(1+ (1
g) h)
i) j)
k)
m)
Bài 3:Phân tích thành nhân tử :
a) 3 – b) 3 + +3 5
c) với a ; b ( 0
d) ab + b1 với a, b ( 0
e) x2 – 7 f) x2 – 2 x + 2
g) x2 +2 x + 13
Bài 4 : Sắp xếp theo thứ tự tăng dần :
3
b) với a ; b ( 0
d) 6+2; 9
e) 9 + 4; 16 f) ; 2
Bài 5: Rút gọn :
a) b
c) 5d) –4e)
f) 2g) với y >0 (

( h) với m>0;n>0
i) với a < 0 ; b ( 0

j) 2với a >0
k) với a ( 0 ; b ( 0 ; a ( b
với a ( 0 ; b ( 0 ; a ( b
m) với x ( 0 n)
o) p)
Bài 6:Tìm x biết
a) xb) x
c) x2 d)
e) f) 2
g)
h)
i)
j)
Bài 7: Chứng minh các đẳng thức sau :
a)
b) với x >0
c) với x >0; y > 0
d) với x >0 ; x ( 1
(

II/ MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO – MỘT SỐ BÀI TRONG CÁC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CÁC NĂM HỌC TRƯỚC :
Bài 1 : Rút gọn biểu thức :
a)
b)
c) với x < 0
d) x–4 với x >4
e)
f) với a < b < 0
g)
h) với x ( 1/3
i) với a ( 3
j) với b < 2
k) với a >0

m) với a >0; b> 0 ; a ( b
n) với a >0; b> 0 ; a ( b
Bài 2 : Rút gọn :
a) với a >0
b) –x+2y–
c)
Bài 3 : Chứng minh đẳng thức :
a) x +
x+2y –
với a ( 0;a ( 1
(
d) với a +b >0 ; b ( 0
e) với x >0; y > 0
f) với x >0 ; x ( 1
g)
Bài 4 : Tìm x biết
a)
b)
Bài 5 :Cho A =
Tìm điều kiện để A có nghĩa
Khi A có nghĩa , chứng tỏ giá trị của A không phụ thuộc vào a
Bài 6: Tính :
(1

(–2a)6 – (2a3)2 –[(2a)2]3 –[2(–a)3]2

Bài 7: Cho Q = 2 – với a ( 0 ; a ( 9
Rút gọn Q
Tính a khi Q = – 6
Bài 8 : Cho P = ( x ( 1 ; x >1 )
Rút gọn P
Tìm x để P = 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.