ôn hinh – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về ôn hinh, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

A. Trắc nghiệm ( 3 đ )1: Cho hai đoạn thẳng AB = 6cm, CD = 10cm. Tỉ số đoạn thẳng AB và CD là:a) 5/3 b) 3/5 c) 10/3 d) 1/2
2. Cho hình vẽ ( H 1 ) biết DE // AB, ta có:
a) .
b)
c)
d)

3. Cho hình vẽ ( H 2 ). Biết AI là tia phân giác của thì
a)
b)
c)
d)

4. Cho hình vẽ ( H3 ). Biết hai tam giác MNP và PQR đồng dạng với nhau ,suy ra:
a) MN = QR
b) MN//QR
c)
d) Cả a,b,c đều đúng

5. Cho hình vẽ ( H4 ) biết E, F là trung điểm của AB , AC .Khi đó
a) theo tỉ số k =1/2
b) theo tỉ số k = 2

c) theo tỉ số k =1/2
d) theo tỉ số k = 2

H1 H2 H3 H4
6. Hai tam giác ABC và A’B’C’ đồng dạng nhau nếu:
a)b)c)
B . Tự luận ( 7 đ)
Bài 1 Cho hình vẽ bên. Biết MN//BC. Tìm x. (2 đ)
Bài2: Cho hình chữ nhật có AB = 8cm; BC = 6cm.
Vẽ đường cao AH của tam giác ADB
a/ Chứng minh tam giác AHB đồng dạng tam giác BCD
b/ Chứng minh AD2 = DH.DB
c/ Tính độ dài đoạn thẳng DH, AH
d/ Tính tỉ số diện tích của tam giác AHB và diện tích của tam giác BCD.
II. TỰ LUẬN (7đ)
Cho ABC có AB = 15cm, AC = 20cm. Trên hai cạnh AB và AC lần lượt lấy hai điểm D và E sao cho AD = 8cm, AE = 6cm.
1/ Chứng minh ABC AED. 2/ Cm và tính tỉ số DE : BC?
3/ Qua C vẽ đường thẳng song song với DE cắt AB tại K.Chứng minh:
ABC ACF. Suy ra AC2 = AB . AF?

A. Trắc nghiệm ( 3 đ )1: Cho hai đoạn thẳng AB = 6cm, CD = 10cm. Tỉ số đoạn thẳng AB và CD là:a) 5/3 b) 3/5 c) 10/3 d) 1/2
2. Cho hình vẽ ( H 1 ) biết DE // AB, ta có:
a) .
b)
c)
d)

3. Cho hình vẽ ( H 2 ). Biết AI là tia phân giác của thì
a)
b)
c)
d)

4. Cho hình vẽ ( H3 ). Biết hai tam giác MNP và PQR đồng dạng với nhau ,suy ra:
a) MN = QR
b) MN//QR
c)
d) Cả a,b,c đều đúng

5. Cho hình vẽ ( H4 ) biết E, F là trung điểm của AB , AC .Khi đó
a) theo tỉ số k =1/2
b) theo tỉ số k = 2

c) theo tỉ số k =1/2
d) theo tỉ số k = 2

H1 H2 H3 H4
6. Hai tam giác ABC và A’B’C’ đồng dạng nhau nếu:
a)b)c)
B . Tự luận ( 7 đ)
Bài 1 Cho hình vẽ bên. Biết MN//BC. Tìm x. (2 đ)
Bài2: Cho hình chữ nhật có AB = 8cm; BC = 6cm.
Vẽ đường cao AH của tam giác ADB
a/ Chứng minh tam giác AHB đồng dạng tam giác BCD
b/ Chứng minh AD2 = DH.DB
c/ Tính độ dài đoạn thẳng DH, AH
d/ Tính tỉ số diện tích của tam giác AHB và diện tích của tam giác BCD.
II. TỰ LUẬN (7đ)
Cho ABC có AB = 15cm, AC = 20cm. Trên hai cạnh AB và AC lần lượt lấy hai điểm D và E sao cho AD = 8cm, AE = 6cm.
1/ Chứng minh ABC AED. 2/ Cm và tính tỉ số DE : BC?
3/ Qua C vẽ đường thẳng song song với DE cắt AB tại K.Chứng minh:
ABC ACF. Suy ra AC2 = AB . AF?

Câu 2. Cho

Hỏi và đáp