Ôn Đại Số 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về Ôn Đại Số 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên HS : …………………………………. Thứ ngày tháng 03 năm 2009
Lớp : 8 / …
ÔN TẬP ĐẠI SỐ 1
I – Giải các phương trình sau :
1) 2x – 6 = 4x + 14 2) 3( x + 3 ) – x = 6 – 4( x – 2 )
Bài làm :……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II – Giải các phương trình sau :
1) 2)
Bài làm : …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
III – Giải các phương trình sau :
1) ( 2x – 4 )( x + 3 ) = 0 2) ( x – 2 )2 – 9 = 0 3) x2 + 2x – 15 = 0
Bài làm : ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
IV – Giải các phương trình sau :
1) 2)
Bài làm : ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
V – Giải các bài toán sau bằng cách lập phương trình :
Bài 1 : Các có hai chữ số. Tỷ số giữa chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị bằng . Nếu cộng thêm 2 đơn vị vào chữ số hàng chục thì được chữ số bằng chữ số hàng đơn vị. Tìm số ban đầu ? ĐS : 68
Bài làm : ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2 : Hai địa điểm A và B cách nhau 300km. Một ô tô xuất phát từ A đi đến B với vận tốc không đổi, cùng lúc đó một xe máy xuất phát từ B đi đến A với vận tốc bằng vận tốc của ô tô. Sau 5 giờ chuyển động chúng gặp nhau tại điểm C nằm giữa A và B. Tính vận tốc của mỗi xe và khoảng cách CA ? CB ? ĐS : Ô tô 36 km/h ; Xe máy 24 km/h
Độ dài CA = 180 km ; CB = 120 km
Bài làm :
Lập bảng :

Vận tốc ( km/h )
Qđường đi sau 5 giờ (km)

Xe ô tô

Xe máy

Lời giải : …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Họ và tên HS : …………………………………. Thứ ngày tháng 03 năm 2009
Lớp : 8 / …
ÔN TẬP ĐẠI SỐ 2
I – Giải các phương trình sau :
1) 15 – 2( x – 3 ) = 21 2) – 2( 5 – x ) + 12 = 3 ( 2 – 5x )
Bài làm :……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II – Giải các phương trình sau :
1) 2)
Bài làm : …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
III – Giải các phương trình sau :
1) ( x + 4 )(2 x – 6 ) = 0 2) ( 3 – x )2 – 4 = 0 3) x2 + x – 12 = 0
Bài làm : ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV – Giải các phương trình sau :
1) 2)
Bài làm : ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
V – Giải các bài toán sau bằng cách lập phương trình :
Bài 1 : Học kỳ I, số học sinh giỏi của 1 lớp 8 bằng số học sinh cả lớp. Sang học kỳ II, có thêm 3 bạn đọc phấn đấu đạt học sinh giỏi nữa, do đó số học sinh giỏi bằng 20( số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 8 trên có bao nhiêu học sinh ? ĐS : 40
Bài làm : ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2 : Lúc 6h sáng, một xe máy khởi hành từ A để đến B. Sau đó 1 giờ, một ô tô cũng xuất phát từ A đi đến B với vận tốc trung bình lớn hơn vận tốc trung bình của xe máy 20 km/h. cả hai xe cùng đến
B vào lúc 9h 30’ trong ngày. Tính vận tốc trung bình của xe máy và độ dài quãng đường AB ?
ĐS : 50 km/h và 175 km
Bài làm :
Lập bảng :

Vận tốc ( km/h )
Thời gian đi ( h )
Quãng đường đi (km)

Xe máy

Xe ô tô

Lời giải : …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp