on chuong 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về on chuong 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

CÁC BÀI TÓAN :
Bài 1 : Trên tia Ax , vẽ hai đoạn thẳng AM = 5cm , AN = 7cm. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại .Vì sao ? Tính độ dài đoạn thẳng MN.
Bài 2 : Vẽ đoạn thẳng AB = 9cm.Trên đoạn thẳng AB vẽ M,Nsao cho AM = 2cm , AN = 7cm . Tính NB và MB
Bài 3 : Trên tia Ox xác định các điểm A, B sao cho OA = 7cm , OB = 3cm .
a) Tính AB b) Vẽ C sao cho OC = 5cm trên tia Ox . Trong 3 điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại . Vì sao ?
c) Tính BC , AC . d) C là trung điểm của đoạn thẳng nào ?
Bài 4 : Trên tia Ox vẽ OA = 2cm ; OB = 4cm ; OC = 7cm .
Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại .
Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại .
Bài 5 : Cho đoạn thẳng AB = 4cm , C nằm giữa hai điểm A, B sao cho AC = 1cm . Gọi P và Q là trung điểm của AC và BC . Tính độ dài PQ .
Bài 6 : Cho đoạn thẳng MN = 8cm . Gọi R là trung điểm của MN .
Tính MR ; RN .
Lấy P, Q trên MN sao cho MP = NQ = 3cm . Tính PR ; QR .
Điểm R có là trung điểm của PQ không . Vì sao ?
Bài 7 : Cho đoạn thẳng MN = 8cm . Gọi R là trung điểm của MN . Cho E; F là trung điểm của RM và RN . Tính EF .
Bài 8 : Trên đường thẳng xy lấy bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự đó sao cho AC = BD .
Chứng tỏ : AB = CD .
Gọi O là trung điểm của BC . Chứng tỏ : OA = OD .
Bài 9 : Trên đường thẳng xy lấy bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự đó sao cho AB = CD .
So sánh : AC và BD .
Gọi O là trung điểm của AD . Chứng tỏ : OB = OC .
Bài 10 : Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O . Lấy A thuộc tia Ox , B thuộc tia Ot , C thuộc tia Oy và D thuộc tia Oz sao cho OA = OC = 3cm ; OB = 2cm , OD = 2.OB
a) Trên hình vẽ có Mọi đọan thẳng nào ?
b) điểm nào là trung điểm của 1 đoạn thẳng ? Vì sao ?
Bài 11 : Trên đường thẳng a lấy A (a và B ( a sao cho AB = 4 cm .
a) Trên tia BA lấy điểm C sao cho BC = 6cm .Điểm A có nằm giữa B, C không ? Vì sao
b) Trên tia AB lấy điểm D sao cho AD = 2cm . Điểm A có phải là trung điểm của CD không ? Vì sao ?
Bài 12 : a) Vẽ hai tia đối nhau Ox , Oy .
b)Trên tia Ox xác định điểm A , Trên tia Oy xác định điểm B sao cho OA = 4cm , OB = 6cm . Tính AB .
c) Gọi M là trung điểm của AB , N là trung điểm của OA . Tính MN .
Bài 13 : Cho đọan thẳng AB = 10cm , gọi M là trung điểm của đọan thẳng AB , N là điểm nằm giữa M và B sao cho MN = 3cm .
Tính độ dài các đọan thẳng NB ; NA .
Trên tia đối của tia AB lấy điểm C sao cho CA = 8cm . Điểm A có phải là trung điểm của CN không ? Vì sao ?
BÀI ÔN TẬP HÌNH 6
I . CÁC HÌNH :
Điểm
Đường thẳng
Tia
Đoạn thẳng
Trung điểm của đoạn thẳng

II. CÁC TÍNH CHẤT :
1)Trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại .
2) Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểmphân biệt .
3) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì MA + MB = AB .
III. BÀI TẬP :
A . Bài tập Trắc nghiệm :
Dạng nhiều chọn lựa :
CÂU 1 : Đặt tên cho một điểm người ta dùng :
a) Một chữ cái viết thường . c) Bất kì chữ cái viết thường hoặc viết hoa .
b) Một chữ cái viết hoa . d) Tất cả a, b, c đều đúng .
CÂU 2 : Đặt tên cho một đường thẳng người ta dùng :
a)Một chữ cái viết thường . c) Một chữ cái viết hoa .
b) Hai chữ cái viết hoa . d) Một chữ cái viết thường và một chữ cái viết hoa
e)Hai chữ cái viết thường . f) Cả a, b, e đều

Hỏi và đáp