nmvmh – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về nmvmh, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I- Môn Hình học 7 (Đề chẵn )
( Thời gian làm bài 45 phút)
I/Phần trắc nghiệm: Chọn đáp án đúng ghi vào bài làm của em:
Câu 1: Với ba đường thẳng a,b,c cùng đi qua N.Tại N ta có
Ba cặp góc đối đỉnh nhau
Bốn cặp góc đối đỉnh nhau
Năm cặp góc đối đỉnh nhau
Sáu cặp góc đối đỉnh nhau
Câu 2: Nếu có hai đường thẳng
A.Vuông góc với nhau thì cắt nhau
B.Cắt nhau thì vuông góc với nhau
C.Cắt nhau thì tạo thành bốn góc bằng nhau
D.Cắt nhau thì tạo thành bốn cặp góc đối đỉnh
Câu 3: Đường thẳng xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB nếu
xy vuông góc với AB
xy vuông góc với AB tại A hoặc B
xy đi qua trung điểm của AB
xy vuông góc với AB và đi qua trung điểm của AB
Câu 4: Trong các khẳng định sau ,khẳng định nào đúng ,khẳng định nào sai ?
Đường thẳng a song song với đường thẳng b nếu
Nêú đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b ,đường thẳng b lại vuông góc với đường thẳng c thì đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c
Nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b , đường thẳng b lại song song với đường thẳng c thì đường thẳng a song song với đường thẳng c
Nếu đường thẳng a cắt đường thẳng b ,đường thẳng b lại cắt đường thẳng c thì đường thẳng a cắt đường thẳng c
II/Phần tự luận:
Câu1: Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại 0 tạo thành góc xÔy có số đo bằng 400 .Tính số đo góc yÔ x’ và số đo góc x’Ôy’
Câu 2: Tìm góc x trong hình sau,biết a//b

A a
x

0 700

300 b

Câu 3: Cho hai góc tù xÔy và x’Ô’y’ có 0x//0’x’ và 0y//0’y’ . Chứng minh rằng
xÔy= x’Ô’y’

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I- Môn Hình học 7 (Đề lẻ )
( Thời gian làm bài 45 phút)
I/Phần trắc nghiệm : Chọn đáp án đúng ghi vào bài làm của em:
Câu1: Nếu có hai góc
A.Đối đỉnh nhau thì bằng nhau
B. Bằng nhau thì đối đỉnh nới nhau
C.Cùng có số đo là 900 và đối đỉnh với nhau thì tạo thành bốn cặp góc đối đỉnh
D.Cùng có số đo là 900 và đối đỉnh với nhau thì tạo thành vô số cặp góc đối đỉnh
Câu 2: Hai đường thẳng a và b vuông góc với nhau tại 0 .Ta có
Bốn cặp góc liên tiếp bằng nhau nhưng không đối đỉnh
Ba cặp góc bằng nhau nhưng không đối đỉnh
Hai cặp góc bằng nhau nhưng không đối đỉnh
Một cặp góc bằng nhau nhưng không đối đỉnh
Câu3: Trong Các câu trả lời sau , câu nào đúng ,câu nào sai ?
Cho đường thẳng d và điểm 0 nằm ngoài d
Có vô số đường thẳng đi qua 0 và vuông góc với d
Có hai đường thẳng đi qua 0 và vuông góc với d
Có một đường thẳng đi qua 0 và vuông góc với d
Câu 4: Trong các khẳng định sau , khẳng định nào đúng ,khẳng định nào sai ?
Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng
A.Không có điểm chung
B.Không cắt nhau
C.Phân biệt không cắt nhau
II/ Phần tự luận:
Câu1: Trên hình vẽ sau biết a//b và Â1= 400
a 1 A 2
4 3

b 1 2 B
4 3
Viết tên một cặp góc đồng vị và số đo của mỗi góc
Viết tên các cặp góc so le trong và số đo của mỗi góc
Câu2: Tìm x trong hình sau , biết xy//zt
x A y
300
0
x
z 1250 t

Câu 3: Cho hai đường thẳng AB ,CD cắt nhau tại 0 tạo thành góc nhọn AÔC .Vẽ tia OE sao cho OA là phân giác của góc CÔE . Chứng minh AÔE= BÔD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.