những bài khó vòng 15 violympic lớp 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về những bài khó vòng 15 violympic lớp 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1: Cho dường thẳng (d) :y=2x+17và (d2):y= -x-5. A và B là 2 điểm lần lượt trên (d) và (d2) và đối xứng với nhau qua Ox.tọa độ điểm A là ? Bài 2 Cho dường thẳng (d) :y=2x+17và (d2):y= -x-5. A và B là 2 điểm lần lượt trên (d) và (d2) và đối xứng với nhau qua Ox.tọa độ điểm B là ?
Câu 3. Cho ABC có góc B = 2 góc C . Trên tia đối của BA lấy D sao cho BD=BC. Biết AB=9cm, AD=16cm. Ta có AC = ? CM Câu 4. Cho tam giác ABC có AB=3cm, AC=7cm, BC=5cm, đường phân giác AD. Tia phân giác góc B cắt AD ở I. Qua I kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB, AC ở E và F. Độ dài EF bằng ? Câu 5. Cho h“nh vuông ABCD có diện tích 11 căn 3 . Khi đó, diện tích của tam giác đều dựng trên một cạnh của h“nh vuông ABCD là ? Câu 6. Cho tứ giác ABCD có AC⊥ BD. Gọi M; N; P; Q là trung điểm của các cạnh AB; BC; CD; DA. Biết rằng diện tích tứ giác MNPQ bằng 21 cm^2. Vậy diện tích tứ giác ABCD là ? Câu 7. H“nh thang cân ABCD (AB // CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của BD và AC. Biết rằng OB = 2 MO, đáy lớn CD = 8 cm. Vậy đáy nhỏ AB ? Câu 8: Cho h“nh b“nh hành ABCD. Đường phân giác của các góc A và C cắt đường chéo BD tại E, F. Khi đó, tỉ số diện tích của hai h“nh ABCFE và ADCFE bằng ? Câu9: Cho tam giác ABC có AB=18cm; BC=21cm. Trên tia đối của tia AB lấy điểm M sao cho AM = 6cm. Đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. Độ dài đoạn MN bằng ? cm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.