NHỜ CÁC THẦY CÔ GIÁO GIỎI HÌNH HỌC RA TAY – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về NHỜ CÁC THẦY CÔ GIÁO GIỎI HÌNH HỌC RA TAY, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

NHỜ CÁC THẦY CÔ GIỎI HÌNH GIẢI GIÚP

Bài 1: Cho tam giác ABC nội tiếp (O); K là một điểm trên tia phân giác góc BAC. Tia CK cắt (O) tại M. Đường tròn (O’) đi qua A và tiếp xúc với CM tại K cắt lại AB và (O) tại P và Q. Chứng minh ba điểm P, Q, M thẳng hàng.
Bài 2: Cho tam giác ABC có AB ≠ AC nội tiếp trong đường tròn (O). Các tiếp tuyến tại B và C của (O) cắt nhau tại T. Đường thẳng AT cắt lại đường tròn tại X. Gọi Y là điểm đối xứng với X qua O. Các đường thẳng YB, XC cắt nhau tại P. Các đường thẳng XB, YC cắt nhau tại Q.
Chứng minh rằng P, Q, T thẳng hàng.
Tam giác PAB đồng dạng với tam giác QAC.
Chứng minh rằng các đường thẳng PQ, BC và AY đồng quy.
Bài 3: Cho đường tròn (O) lấy hai điểm A, M (dây AM khác đường kính). Điểm I trên đoạn OA (I khác O và A). Đường tròn (I; IA) cắt đường tròn đường kính IM tại B và C. Các tia MB, MI, MC lần lượt cắt (O) theo thứ tự tại D, E và F. Đường thẳng DF cắt MA, ME, AE theo thứ tự tại S, T và Q. Chứng minh rằng :
SD.SF = ST.SQ
Ba điểm B, C, Q thẳng hàng.
Bài 4: Cho đường tròn (O). Hai đường tròn (O1) và (O2) nằm trong (O) và cùng tiếp xúc trong với (O) với các tiếp điểm lần lượt là K và H. (O1) và (O2) tiếp xúc ngoài tại I . Vẽ tiếp tuyến chung ngoài (d1) của (O1) và (O2), (d1) cắt (O) tại A và B và tiếp xúc với (O1) và (O2) lần lượt tại M và N. Vẽ tiếp tuyến chung trong (d2) của (O1) và (O2), (d2) cắt (O) tại D (D thuộc nửa mặt phẳng bờ AB chứa điểm K và H). Chứng minh rằng
Tứ giác MNHK nội tiếp được đường tròn.
DI là phân giác của góc ADB.
Bài 5: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O), gọi G là giao điểm của hai đường chéo AC và BD; H là giao điểm của BA và CD. Gọi O1 là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AGD và O2 là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BGC; N là giao điểm của OG và O1O2. Đường thẳng HG cắt các đường tròn (O1) và (O2) tại điểm thứ hai là P và Q; gọi M là trung điểm của PQ.
Chứng minh O1G BC và tứ giác O1OO2G là hình bình hành.
Chứng minh ON = NM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.