ngân hàng đề toán 9-KT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về ngân hàng đề toán 9-KT, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHẦN HÌNH HỌC

ĐỀ 17

1/ Tam giác nào sau đây vuông nếu biết độ dài 3 cạnh là:
a/ 12cm; 9cm; 15cm b/ 11cm; 60cn; 61cm c/ 8cm; 15cm; 17cm d/ Cả a,b,c đúng
2/ Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 7cm; AC = 24cm, đường cao AH. Độ dài đoạn AH làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là:
a/ 6,72cm b/ 6,27cm c/ 7,62cm d/ 7,26cm
3/ Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 12cm; BC = 20cm. Câu nào sau đây đúng:
a/ sin b/ sin c/ cotg d/ Cả a,b,c sai
4/ Cho sintglà bao nhiêu:
a/ b/ c/ d/
5/ Cho biết sin0,4568. Vây số đo góc làm tròn đến phút là:
a/ 27013’ b/ 27010’ c/ 27011’ d/ 27023’
Trả lời câu 6, 7 và 8 với đề toán sau:
Cho tam giác ABC vuông tại A, có BC = 12cm,

Hỏi và đáp