Ngân hàng đề kiểm tra 45′ tiết 13 hình học 6 tấ chuẩn mực – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Ngân hàng đề kiểm tra 45′ tiết 13 hình học 6 tấ chuẩn mực, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD&ĐT Quận Đồ Sơn.
Trường THCS Vạn Hương.

Họ và tên:………………………………………….
Lớp: 6….
Thứ …….. , ngày…… tháng 12 năm 2008.
BÀI KIỂM TRA 45’
Môn: HÌNH HỌC 6
Đề chẵn

Điểm Lời phê của giáo viên

I./ Phần trắc nghiệm: (3đ)
Bài 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu có đáp án đúng. (Từ câu 1 đến câu 4)
Câu 1: Trên đường thẳng AB lấy điểm M nằm giữa hai điểm A và B
A. Tia MA và tia MB là hai tia đối nhau. B. Tia AM và tia MB là hai tia đối nhau.
C. Tia AM và tia BM là hai tia đối nhau. D. Tia AB và tia BA là hai tia đối nhau.
Câu 2: Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì
A. BC + AC = BA. B. BA + BC = AC.
C. BA + AC = BC. D. Tất cả đều đúng
Câu 3: Trên tia Ox vẽ được bao nhiêu điểm M, sao cho OM = 3cm ?
A. 3 B. 1 C. 4 D. 2
Câu 4: Để M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì
A. MA = B. MA =MB
C. MA + MB = AB D. MA = MB =
Bài 2: Điền dấu “ X “ vào ô Đúng hoặc Sai thích hợp
Câu
Đúng
Sai

1. Hai đường thẳng cắt nhau có vô số điểm chung.

2. Hai tia chung gốc thì trùng nhau.

3. Nếu N ( IK ; IN = 3cm ; NK = 6cm thì IK = 3cm.

4.Trên tia Oy, vẽ ba đoạn thẳng OA; OB; OC sao cho OA = 3cm;
OB = 5cm; OC = 8cm thì BC = BA.

Bài 3: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :
1. Trong ba điểm thẳng hàng , có ………………………………..nằm giữa hai điểm còn lại .
2. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua ……………………………
3. Mỗi điểm trên đường thẳng là …….. của hai tia đối nhau .
4. Nếu ………. nằm giữa hai điểm ………..thì RS + ST = RT .

II./ Phần tự luận: (7đ)
Bài 1: Cho ba điểm X , Y , Z không thẳng hàng . Vẽ đường thẳng XZ , tia XY , đoạn thẳng YZ , điểm K nằm giữa Y và Z .

Bài 2: Trên tia Ox lấy điểm M sao cho OM = 3cm , lấy điểm N sao cho ON = 6cm .
a) Điểm M có nằm giữa O và N không ? Vì sao ?
b) M có là trung điểm của ON không ? Vì sao ?
c) Điểm A là một điểm của đoạn thẳng MN sao cho AM = 2 cm .
Tính độ dài OA ?
BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phòng GD&ĐT Quận Đồ Sơn.
Trường THCS Vạn Hương.

Họ và tên:………………………………………….
Lớp: 6….
Thứ …….. , ngày…… tháng 12 năm 2008.
BÀI KIỂM TRA 45’
Môn: HÌNH HỌC 6
Đề lẻ

Điểm Lời phê của giáo viên

I./ Phần trắc nghiệm: (3đ)

Bài 1: Điền dấu “ X “ vào ô Đúng hoặc Sai thích hợp
Câu
Đúng
Sai

1. Hai đường thẳng cắt nhau có điểm chung.

2. Hai tia chung gốc thì trùng nhau.

3. Nếu N ( IK ; IN = 2cm ; IK = 5cm thì NK = 3cm.

4.Trên tia Oy, vẽ ba đoạn thẳng OA; OB sao cho OA = 3cm;
OB = 6cm thì AO = AB

Bài 2: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :
1. Trong ba điểm thẳng hàng , có ………………………………..nằm giữa hai

Hỏi và đáp