MT+Đề+Đáp án KT Tiết 39 Số học 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về MT+Đề+Đáp án KT Tiết 39 Số học 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 13
Tiết 39: KIỂM TRA 1 TIẾT

Mục tiêu:
Kiểm tra sự hiểu bài của học sinh qua chương đã học .
Biết cách vận dụng các kiến thức đã học vào các bài tập cơ bản .
Chọn lọc các kiến thức để học sinh biết áp dụng vào chương sau .
Ma trận đề :
Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Tính chất chia hết của một tổng
1
(0,5)

1
(0,5)

2
(1)

Dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9
1
(0,5)
1
(0,5)
1
(0,5)
1
(1)
1
(0,5)
1
(1,5)
6
(4,5)

Số nguyên tố. Hợp số

1
(0,5)

1
(0,5)

ƯCLN, BCNN
2
(1)
1
(0,5)
1
(0,5)

1
(0,5)
1
(1,5)
6
(4)

Tổng
6
(3)
5
(3)
4
(4)
15
(10)

III. Đề kiểm tra (kèm theo sau)
IV. Đáp án và thang điểm :
Phần 1 : Trắc nghiệm khách quan (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đề 1
d
d
a
c
c
b
Đ
S
S
Đ

Đề 2
c
a
c
d
b
b
S
Đ
S
Đ

Phần II : Tự luận
Câu
Đề 1
Đề 2
Điểm

1
(2đ)

Thực hiện phép tính :
a) 28 . 76 + 24 . 28
= 28.(76 +24)
= 28. 100 = 2800
b) 5 . 42 – 18 : 32
= 5. 16 – 18 : 9
= 80 – 2 = 78
Thực hiện phép tính :
a) 39 . 42 – 37 . 42
= 42.(39 – 37)
= 42. 2 = 84
b) 4 . 52 – 3 . 23
= 4. 25 – 3 . 8
= 100 – 24 = 76

0,5
0,5

0,5
0,5

2
(1,5đ)
Tìm BCNN(40 ;45 )
40 = 23.5
45 = 32 . 5
BCNN(40 ; 45) = 23. 32. 5
= 8. 9. 5 = 360
Tìm BCNN (18 ; 24 và 30)
18 = 2. 32 ; 24 = 23.3
30 = 2. 3 . 5
BCNN(18 ; 24 ; 30) = 23. 32. 5
= 8. 9. 5 = 360

0,5
0,5
0,25
0,25

3
(1,5đ)

Tìm x, :
a) 100 – x = 25
x = 100 – 25
x = 75
b) 2x – 3 = 37
2x = 37 + 3
2x = 40
x = 20
Tìm x, :
a) 70 – x = 40
x = 70 – 40 x = 30
b) 3x – 9 = 39
3x = 39 + 9
3x = 48
x = 16

0,5
0,25

0,25
0,25
0,25

Trường THCS Mỹ Hòa
Lớp : ……………………………..
Họ và tên hs : ……………………………………………………………
Thứ…………….., ngày ………. tháng ……… năm 20….
KIỂM TRA 1 TIẾT (CHƯƠNG I)
Môn : Số

Hỏi và đáp