MT+Đề+Đáp án KT Tiết 36 Đại số 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về MT+Đề+Đáp án KT Tiết 36 Đại số 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 17
Tiết 36: KIỂM TRA 1 TIẾT
Mục tiêu:
Kiểm tra sự hiểu bài của học sinh qua chương đã học .
Biết cách vận dụng các kiến thức đã học vào các bài tập cơ bản .
Chọn lọc các kiến thức để học sinh biết áp dụng vào chương sau .
II. Ma trận đề :
Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch

4
(2)
2
(1)

1
(2)
7
(5)

Hàm số

2
(1)

1
(0,5)
3
(1,5)

Mặt phẳng tọa độ
4
(1)

1
(0,5)
4
(1)

9
(2,5)

Đồ thị hàm số y = ax (a 0)

1
(1)
1
(1)

Tổng
4
(1)
9
(4,5)
7
(4,5)
15
(10)

III. Đề kiểm tra (kèm theo sau)
IV. Đáp án và thang điểm :
Phần 1 : Trắc nghiệm khách quan (Câu 1 – 4 mỗi câu 0,5 điểm, còn lại mỗi câu 0,25 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Đề 1
Đ
S
Đ
S
3;2
-2;3
0;-2
-3;0
E
F
G
H

Đề 2
Đ
Đ
S
Đ
3;2
-2;3
0;-2
-3;0
E
F
G
H

Phần II : Tự luận
Câu
Đề 1
Đề 2
Điểm

1
(2đ)

a) k = 3
b) y = 3x ; x =
c) x = 1 y = 3 ; x = y =
d) y = 2 x = ; y = 18 x = 6
a) a = 10
b) y = ; x =
c) x = 1 y = 10 ; x = y = 25
d) y = 2 x = 5; y = x = 4
0,5
0,5

0,5

0,5

2
(2đ)
Giả sử ba góc của tam giác lần lượt là a , b, c (độ) và a + b + c = 180
Vì a, b, c tỉ lệ nghịch với 2 ; 3 ; 6 nên
2a = 3b = 6c hay
Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau, ta có
=
Từ đó tính được
Giả sử ba góc của tam giác lần lượt là a , b, c (độ) và a + b + c = 180
Vì a, b, c tỉ lệ thuận với 3 ; 5 ; 7 nên

Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau, ta có
=

Từ đó tính được

0,5

0,5

0,5

0,5

3
(2đ)

a) f(0) = 0 ; f(1) = 4
b) Vẽ đúng, chính xác đồ thị .
c) A y = 4x ; B y = 4x
a) f(0) = 0 ; f(1) = 3
b) Vẽ đúng, chính xác đồ thị .
c) A y = 3x ; B y = 3x
0,5
1
0,5

Trường THCS Mỹ Hòa
Lớp : ……………………………..
Họ và tên hs : ……………………………………………………………
Thứ……….., ngày ………. tháng ……… năm 200….
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn : Đại số 7 . ( Đề số 1)

Điểm :

Nhận xét của GVBM :

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)
* Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ? (2đ)
1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.