MT+đề KT+Đ.án chương I. Hình 9. Đề 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về MT+đề KT+Đ.án chương I. Hình 9. Đề 3, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT – CHƯƠNG I – HÌNH 9
I/ TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất để điền vào bảng:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Trả lời

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Khi đó hệ thức nào đúng:
A. AH 2 = BH.CH B. AH 2 = BH.BC
C. AH 2 = CH.BC D. AH 2 = BH 2 + AB 2
Câu 2: Trên hình 1, x bằng:
A. x = 1 B. x = 2 (Hình 1)
C. x = 3 D. x = 4
Câu 3: Trên hình 2, kết quả nào sau đây là đúng.
A. x = 9,6 và y = 5,4 B. x = 1,2 và y = 13,8 (Hình 2)
C. x = 10 và y = 5 D. x = 5,4 và y = 9,6
Câu 4: Trong hình 3, ta có:
sin ( = ?
A. B. C. D.
(Hình 3)
Câu 5: Trong hình 4, ta có: x = ?
A. 24 B. C. D. 6
Câu 6: Cũng ở hình 4, ta có: y = ?
A. 24 B. C. D. 6
(Hình 4)
Câu 7: Giá trị của biểu thức: sin 36o – cos 54o bằng:
A. 0 B. 1 C. 2sin 36o D. 2cos 54o
Câu 8: Trong một tam giác vuông. Biết . Tính
A. B. C. D.
Câu 9: Cho vuông tại A, hệ thức nào sai :
A. sin B = cos C B. sin2 B + cos2 B = 1
C. cos B = sin (90o – B) D. sin C = cos (90o – B)
Câu 10: Cho biết Sin= 0,1745 vậy số đo của góc làm tròn tới phút là:
A. 9015’ B. 12022’ C. 1003’ D. 1204’
II/ TỰ LUẬN: (5 điểm)
Bài 1: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 6 cm, HC = 8 cm.
a) Tính độ dài HB, BC, AB, AC
b) Kẻ . Tính độ dài HD và diện tích tam giác AHD.
Bài 2: (2 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 10 cm,
a) Tính độ dài BC?
b) Kẻ tia phân giác BD của góc ABC (D AC). Tính AD?
(Kết quả về cạnh làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
Bài làm
BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT – CHƯƠNG I – HÌNH 9
I/ TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất để điền vào bảng:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Trả lời

Câu 1: Giá trị của biểu thức: sin 36o – cos 54o bằng:
A. 0 B. 1 C. 2sin 36o D. 2cos 54o

Câu 2: Trong một tam giác vuông. Biết . Tính
A. B. C. D.
Câu 3: Cho vuông tại A, hệ thức nào sai :
A. sin B = cos C B. sin2 B + cos2 B = 1
C. cos B = sin (90o – B) D. sin C = cos (90o – B)
Câu 4: Cho biết Sin= 0,1745 vậy số đo của góc làm tròn tới phút là:
A. 9015’ B. 12022’ C. 1003’ D. 1204’
Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Khi đó hệ thức nào đúng:
A. AH 2 = BH.CH B. AH 2 = BH.BC
C. AH 2 = CH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.