MT + Đề KT chương III Hình9_Quang Hưng – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về MT + Đề KT chương III Hình9_Quang Hưng, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III – HÌNH HỌC 9

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Các loại góc của đường tròn, liên hệ giữa cung, dây và

Vận dụng được quan hệ giữa góc với đường tròn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1

10%
1
1.đ
10%

Tứ giác nội tiếp. Đường tròn ngoại tiêp. Đường tròn nội tiếp đa giác đều.
Nhận biết được góc của tứ giác nội tiếp.
Hiểu được cách vận dụng định lí về tứ giác nội tiếp
cách vận dụng dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1

10%

1

10%

1

10%

3
3 đ
30%

Độ dài đường tròn, cung tròn . Diện tích hình tròn , hình quạt tròn .
Nhận biết được các công thức tính

Tính được độ dài đường tròn..

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
4

40%

2

20%

6

60%

Tổng só câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
5

50%

1

10%

3

30%

1
1.0
10%
10
10
100%

Đề bài
Câu 1: Tính diện tích của hình quạt tròn cung 600 của hình tròn có bán kính 6cm ? Tính chu vi hình tròn đó?
Câu 2: Tính độ dài cung tròn có bán kính bằng 2 cm, ứng góc ở tâm là 1200 ? Tính diện tích hình tròn đó?
Câu 3: Cho hình tròn có diện tích bằng 78,5cm2, Hãy tính chu vi và bán kính của đường tròn đó?
Câu 4: Cho (ABC nhọn, nội tiếp đường tròn (O; 6cm). Vẽ 2 đường cao AE và CF cắt nhau tại H.
a) Chứng minh tứ giác BEHF nội tiếp
b) Chứng minh tứ giác AFEC nội tiếp
c) Tính độ dài cung nhỏ BC
d). Chứng minh đường thẳng OB vuông góc với EF.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT- ĐỀ 3

Câu 1: Sq = 3 (cm2 ) và (cm) 2đ
Câu 2: (cm) 1 đ
Câu 3: (cm) và R= 4 (cm) 1 đ
Câu
Nội dung trình bày
Điểm

a
1
Chứng minh tứ giác AEHF nội tiếp

Xét tứ giác AEHF có :
(gt)
(gt)
Do đó :
Vậy tứ giác AEHF nội tiếp được đường tròn (tổng 2 góc đối diện bằng 1800)

Vẽ hình 0.5 đ

1,5đ

b

b) Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp
Ta có: (gt)
Hai đỉnh E, F kề nhau cùng nhìn đoạn BC dưới 1 góc vuông
Vậy tứ giác BFEC nội tiếp

c
1,5 đ
Tính độ dài cung nhỏ AC
Ta có : ( t/c góc nội tiếp)
Vậy

1 đ

d

Qua A vẽ tiếp tuyến xy với (O) xy OA (1)( t/c tiếp tuyến )
Ta có: ( cùng chắn cung AC )
Ta lại có : ( vì cùng bù với )
Do đó : , là hai góc ở vị trí đồng vị
Nên EF//xy (2)
Vậy OA vuông góc với EF

Hỏi và đáp