mt& đề kiểm tra toan hoc ki I, lop 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về mt& đề kiểm tra toan hoc ki I, lop 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA HỌC KÌ I ( Năm học: 2012 – 2013)
Môn: Toán ; Lớp: 8 ( TCT: 38 + 39)

MỤC TIÊU KIỂM TRA
Kiểm tra quá trình nhận thức và hệ thống lại phần kiến thức trọng tâm cho HS trong suốt thời gian học kỳ I.
Rèn kĩ năng phân tích đa thức thành nhân tử; cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số và tính diện tích của một số hình đã được học.
Nghiêm túc, trung thực khi làm bài kiểm tra
MA TRẬN ĐỀ THI

Nội dung kiến thức
Mức độ nhận thức
Tổng

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Hằng đẳng thức đáng nhớ
Học sinh nhận biết được hằng đẳng thức đáng nhớ

Số câu, số điểm tỉ lệ
1 câu
0,5điểm
5 %

1 câu
0,5điểm
5 %

Chia đa thức cho đơn thức; phân tích đa thức thành nhân tử

Học sinh hiểu quy tắc chia đa thức cho đơn thức
Vận dụng hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử

Số câu, số điểm tỉ lệ

1 câu
0,5điểm
5 %

1 câu
2 điểm
20 %
2 câu
2,5điểm
25 %

Tính chất của hình vuông; diện tích tam giác và diện tích hình chữ nhật
Học sinh nhận biết được tứ giác khi nào là hình vuông
Hiểu được công thức tính diện tích tam giác
Vận dụng công thức tính diện tích tam giác và diện tích hình chữ nhật để giải bài tập

Số câu, số điểm tỉ lệ
1 câu
0,5điểm
5 %

1 câu
0,5điểm
5 %

1 câu
2 điểm
20 %
3 câu
3 điểm
30 %

Tìm MTC, Cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số
Học sinh thuộc quy tắc nhân các phân thức đại số
Học sinh hiểu cách tìm mẫu thức chung của các phân thức đại số
Vận dụng lí thuyết để thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.

Số câu, số điểm tỉ lệ

2 câu
1 điểm
10 %

1 câu
0,5điểm
5 %

1 câu
0,5điểm
5 %
2 câu
2 điểm
20 %
6 câu
4 điểm
40 %

Tổng số câu, tổng số điểm tỉ lệ
4 câu
2 điểm
20 %

3 câu
1,5điểm
15 %

1 câu
0,5điểm
5 %
4 câu
6 điểm
60 %
12 câu
10 điểm
100 %

KIỂM TRA HỌC KÌ I ( Năm học: 2012 – 2013)
Môn: Toán; Lớp: 8 ( TCT: 38 + 39)

Họ và tên…………………….. ……………………………. Lớp: 8………
Điểm

Lời phê của giáo viên

I. PHẦN TRẮC NHIỆM (4 điểm)
Câu 1: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là một trong Những 7 hằng đẳng thức đáng nhớ
A). B). C). D).
Câu 2: Cho phép tính . Ta được kết quả là:
A). B). C). D).
Câu 3: Cho các phân thức sau: . Mẫu thức chung của các phân thức đó là:
A). B). C). D).
Câu 4: Cho biểu thức . Kết quả của A là:
A). -1 B). 2 C). -2 D). 1
Câu 5: Cho tứ giác ABCD. Nếu AC = BD ; ; AC và BD cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, thì tứ giác ABCD là hình gì
A). Hình bình hành B). Hình vuông C). Hình chữ nhật D). Hình thoi
Câu 6: Cho tam giác có cạnh đáy bằng 4(cm) ; đường cao tương ứng bằng 2(cm). Diện tích tam giác có kết quả là:
A). B). C). D).
Câu 7: Cho ; . Vậy A.B bằng:
A). -3xy B). C). D). 2
Câu 8: Quy tắc là:
A). B).

Hỏi và đáp