MT-Đề kiểm tra 2 chương IV Đại số 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về MT-Đề kiểm tra 2 chương IV Đại số 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 . ĐẠI SỐ 8 . Năm học 2010-2011

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề 1
Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng;
phép nhân
Nhận biết
Bất đẳng thức
Biết áp dụng tính chất cơ bản của BPT để so sánh 2 số

Biết áp dụng tính chất cơ bản của BPT để chứng minh một BĐT (đơn giản )

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2

0,5

1

0,5
1

1,0

1

0,5

5 câu
2,5
25%

Chủ đề 2
BPT bậc nhất một ẩn; BPT tương đương

Hiểu được các quy tắc : Biến đổi BPT để được BPT tương đương
Vận dụng được các quy tắc : Biến đổi BPT để được BPT tương đương
Tìm ĐK tham số m để được BPT tương đương với BPT đã cho (có tập nghiệm x >a )

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2

0,5
1

1
1

0,5

1

1,0
5 câu
3,0
30%

Chủ đề 3
Giải BPT bậc nhất một ẩn

Giải thành thạo BPT bậc nhất 1 ẩn
Biểu diễn tập hợp nghiệm của một BPT trên trục số
Sử dụng các phép biến đổi tương đương để đưa BPT đã cho về dạng ax + b < 0 ;
hoặc ax+b >0 ; …

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1

0,5

2

1

1

1,0

4 câu
2,5
25%

Chủ đề 4
Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Định nghĩa giá trị tuyệt đối
Giải phương trình

Biết cách giải phương trình

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1

0,5

1

0,5

1

1,0
3 câu
2,0
20%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3 câu
1,0 điểm
10%
8 câu
4,5điểm
25%
6 câu
4,5 điểm
65%
17 câu
10,0 điểm
100%

Trường THCS Lê Lợi KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên:………………………………… Môn: Đại số
Lớp 8A….
Điểm
Lời phê của giáo viên

ĐỀ :
I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Điền dấu “X” vào ô thích hợp.
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
Bất phương trình -2x – 4 0 và bất phương trình 2x + 4 0 gọi là tương đương.

2
Tập nghiệm của bất phương trình là S =

3
Bất phương trình x -3 >0 gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn

4
Bất phương trình x – 9 0

Câu 2: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng nhất :
1. Nếu -2a >-2b thì :
A. a b D. a ≤ b
2. Cho a < b . Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai ?
A. a – 2 4 – 2b C. 2010 a < 2010 b D.
3. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn :
A. x + y >2 B. 0.x – 1 0 C. x2 + 2x –5 > x2 + 1 D. (x – 1)2 2x
4. Nghiệm của bất phương trình -2x >10 l :
A. x >5 B. x -5 D. x < 10
5.

Hỏi và đáp