MT + Đề + ĐA KT chương II Đại số 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về MT + Đề + ĐA KT chương II Đại số 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết: 29
KIỂM TRA CHƯƠNG II

A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng

Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Hàm số bậc nhất và đồ thị
( 4 tiết )
Nhận biết được hàm số bậc nhất ; hàm số đồng biến, nghịch biến
Biết vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất
y = ax + b ( a0) .
Biết tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị.
Vận dụng kiến thức để tính được khoảng cách, diện tích một hình,…

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%

1
0,5
5%
1
1
10%
1
0,5
5%

1
1
10%
6
4
40%

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
( 2 tiết )
Nhận biết được vị trí tương đối của hai đường thẳng là đồ thị của hàm số bậc nhất.
Căn cứ vào các hệ số xác định được vị trí tương đối của hai đường thẳng là đồ thị của hàm số bậc nhất.
Xác định các dạng đường thẳng liên quan đến đường thắng cắt nhau, song song.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

2
1
10%

1
1
10%

3
2,5
25%

Hệ số góc của đường thẳng
( 3 tiết )

Hiểu được hệ số góc của đường thẳng
y = ax + b ( a0)
Xác định được hệ số góc của đường thẳng.
Viết được phương trình đường thẳng.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

2
1
10%

1
1
10%

1
1
10%
4
3,5
35%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
2,5
25%
3
2
20%
4
3,5
35%
2
2
20%
13
10
100%

A. ĐỀ KIỂM TRA

Câu 1: (1 điểm)
Khẳng định
Đúng
Sai

1) Nếu đồ thị của hàm số y = x – a đi qua điểm M(1 ; 3) thì a = – 2

2) Nếu đồ thị của hàm số y = 3mx + 1 đi qua điểm N(– 2 ; 7) thì m = 1

3) Nếu đồ thị hàm số y = ax -1 song song với đồ thị hàm số y = 2x thì a = 2

4) Nếu đồ thị hàm số y = – 2x + 1 vuông góc với đồ thị hàm số y = – ax – 2 thì a = 0,5

Câu 2: (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1. Hàm số y = là hàm số bậc nhất khi:
A) m 3
B) m -3
C) m >3
D) m 3

2. Điểm nằm trên đồ thị hàm số y = -2x + 1 là:
A) (;0)
B) (;1)
C) (2;-4)
D) (-1;-1)

3. Hàm số bậc nhất y = (k – 3)x – 6 đồng biến khi:
A) k 3
B) k -3
C) k >-3
D) k >3

4. Đường thẳng y = 3x + b đi qua điểm (-2 ; 2) thì hệ số b của nó bằng:
A) -8
B) 8
C) 4
D) -4

5. Hai đường thẳng y = ( k -2)x + m + 2 và y = 2x + 3 – m song song với nhau khi:
A) k = -4 và m =
B) k = 4 và m =
C) k = 4 và m
D) k = -4 và m

6. Hai đường thẳng y = – x + và y = x + có vị trí tương đối là:
A) Song song
B) Cắt nhau tại một điểm có tung độ bằng

C) Trùng nhau
D) Cắt nhau tại một điểm có hoành

Hỏi và đáp