MỘT VÀI DẠNG TOÁN ÔN THI HỌC KÌ 1- TOÁN 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về MỘT VÀI DẠNG TOÁN ÔN THI HỌC KÌ 1- TOÁN 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MỘT VÀI DẠNG TOÁN ÔN THI HK I- TOÁN 9
CĂN BẬC HAI
Bài 1. Rút gọn các biểu thức sau:
1) 2) 3) 4) 5) 6)
7) 8) 9) 10) 11) 12)
13) Tính: 14) Tính:
Bài 2. Cho biểu thức ()
a) Rút gọn biểu thức A b) Tính giá trị A với
Bài 3. Cho biểu thức
a) Rút gọn B b) Tính giá trị B khi
Bài 4. Cho biểu thức (x >0, x ≠ 1)
a) Rút gọn E b) Tìm x để E > 0
Bài 5. Cho biểu thức (x >0, x ≠ 1)
a) Rút gọn biểu thức G b) Tìm x để G ( 2
Bài 6. Giải phương trình:
a) b) c)
d) e/
Bài 7: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định của biểu thức A.
Rút gọn A.
Tìm giá trị lớn nhất của A.
Bài 8: Cho biểu thức: với
a) Rút gọn biểu thức A.
b) Tìm x để A có giá trị bằng 6.
Bài 9: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định của P.
Rút gọn biểu thức P
Với giá trị nào của a thì P có giá trị bằng.
Bài 10:
Cho biểu thức: P = , với x 0
Rút gọn biểu thức P.
Tìm các giá trị nguyên dương của x để biểu thức Q = nhận giá trị nguyên.
Bài 11:
Cho biểu thức: P(x) = , với x 0 và x 1
Rút gọn biểu thức P(x).
Tìm x để: 2×2 + P(x) 0
ĐỒ THỊ HÀM SỐ
Bài 12: Cho hàm số y = -2x + 3.
Vẽ đồ thị của hàm số trên.
Gọi A và B là giao điểm của đồ thị với các trục tọa độ.Tính diện tích tam giác OAB ( với O là gốc tọa độ và đơn vị trên các trục tọa độ là centimet ).
Tính góc tạo bởi đường thẳng y = -2x + 3.với trục Ox.
Bài 13: Cho hai hàm số: và
Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng hệ trục toạ độ Oxy.
Bằng đồ thi xác định toạ độ giao điểm A của hai đường thẳng trên.
Tìm giá trị của m để đường thẳng đồng qui với hai đường thẳng trên.
Bài 14: Cho hàm số y = (4 – 2a)x + 3 – a (1)
a) Tìm các giá trị của a để hàm số (1) đồng biến.
b) Tìm a để đồ thị của hàm số (1) song song với đường thẳng y = x – 2.
c) Vẽ đồ thị của hàm số (1) khi a = 1
Bài 15: Viết phương trình của đường thằng (d) có hệ số góc bằng 7 và đi qua điểm M(2;-1)
Bài 16: Cho hàm số y = (m – 2)x + 2m + 1 (*)
Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến.
Tìm m để đồ thị hàm số (*) song song với đường thẳng y = 2x – 1.
Bài 17: a) Trên cùng hệ trục tọa độ vẽ đồ thị của các hàm số sau:
(d1): y = x + 2 và (d2) : y = –2x + 5
b) Tìm tọa độ giao điểm A của (d1) và (d2) bằng phép tính..
c) Tính góc tạo bởi đường thẳng (d1) với trục Ox.
Bài 18. Cho hàm số (d)
a) Xác định m để đường thẳng (d) đi qua gốc tọa độ.
b) Tìm m để đường thẳng (d) đi qua A(3; 4).Vẽ đồ thị với m vừa tìm được.
c) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng vừa vẽ với đường thẳng (d’):
d) Tính số đo góc tạo bởi đường thẳng (d’) với trục Ox.
HỆ THỨC LƯỢNG
Bài 19. Cho ABC vuông tại A, đường cao AH.
a) Biết AH = 12cm, CH = 5cm. Tính AC, AB, BC, BH.
b) Biết AB = 30cm, AH = 24cm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.